Subversion Repositories svn LFS-FR

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1079 → Rev 1080

/trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/fr.xml
27,10 → 27,10
<!-- ******************************************************************** -->
 
 
<l:gentext key="Abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="Answer" text="R :"/>
<l:gentext key="answer" text="R :"/>
<l:gentext key="Abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="Answer" text="Ré :"/>
<l:gentext key="answer" text="Ré :"/>
<l:gentext key="Appendix" text="Annexe"/>
<l:gentext key="appendix" text="annexe"/>
<l:gentext key="Article" text="Article"/>
45,17 → 45,17
<l:gentext key="caution" text="Attention"/>
<l:gentext key="Chapter" text="Chapitre"/>
<l:gentext key="chapter" text="chapitre"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="Copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="Edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="Editor" text="Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="Equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="Edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="edition" text="édition"/>
<l:gentext key="Editor" text="Editeur" lang="en"/>
<l:gentext key="Equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="equation" text="équation"/>
<l:gentext key="Example" text="Exemple"/>
<l:gentext key="example" text="Exemple"/>
<l:gentext key="Figure" text="Figure"/>
73,39 → 73,39
<l:gentext key="index" text="Index"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="ISBN"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="msgaud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="msgaud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="MsgLevel" text="Niveau"/>
<l:gentext key="msglevel" text="Niveau"/>
<l:gentext key="MsgOrig" text="Origine"/>
<l:gentext key="msgorig" text="Origine"/>
<l:gentext key="NOTE" text="NOTE"/>
<l:gentext key="Note" text="Note"/>
<l:gentext key="note" text="Note"/>
<l:gentext key="NOTE" text="REMARQUE"/>
<l:gentext key="Note" text="Remarque"/>
<l:gentext key="note" text="Remarque"/>
<l:gentext key="Part" text="Partie"/>
<l:gentext key="part" text="Partie"/>
<l:gentext key="Preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="Preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Production"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Date de publication"/>
<l:gentext key="pubdate" text="Date de publication"/>
<l:gentext key="Published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="Published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Publisher" lang="en"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="Q &amp; R"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="Q &amp; R"/>
<l:gentext key="QandASet" text="Frequently Asked Questions" lang="en"/>
<l:gentext key="Question" text="Q :"/>
<l:gentext key="question" text="Q :"/>
<l:gentext key="Question" text="Q :"/>
<l:gentext key="question" text="Q :"/>
<l:gentext key="RefEntry" text=""/>
<l:gentext key="refentry" text=""/>
<l:gentext key="Reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="References" text="References" lang="en"/>
<l:gentext key="Reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="References" text="Références" lang="en"/>
<l:gentext key="RefName" text="Nom"/>
<l:gentext key="refname" text="Nom"/>
<l:gentext key="RefSection" text=""/>
134,8 → 134,8
<l:gentext key="SetIndex" text="Index"/>
<l:gentext key="Sidebar" text="Filet vertical"/>
<l:gentext key="sidebar" text="Filet vertical"/>
<l:gentext key="step" text="étape"/>
<l:gentext key="Step" text="Étape"/>
<l:gentext key="step" text="étape"/>
<l:gentext key="Step" text="Étape"/>
<l:gentext key="table" text="Tableau"/>
<l:gentext key="Table" text="Tableau"/>
<l:gentext key="task" text="Task" lang="en"/>
148,10 → 148,10
<l:gentext key="WARNING" text="AVERTISSEMENT"/>
<l:gentext key="and" text="et"/>
<l:gentext key="by" text="par"/>
<l:gentext key="Edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="Editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="Edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="Editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="in" text="dans"/>
<l:gentext key="lastlistcomma" text=","/>
<l:gentext key="listcomma" text=","/>
164,11 → 164,11
<l:gentext key="revisedby" text="Revu et corrigé par : "/>
<l:gentext key="TableNotes" text="Remarques"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="Remarques"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nom d'élément inattendu"/>
<l:gentext key="unsupported" text="Non reconnu par le système"/>
<l:gentext key="xrefto" text="Référence vers"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nom d'élément inattendu"/>
<l:gentext key="unsupported" text="Non reconnu par le système"/>
<l:gentext key="xrefto" text="Référence vers"/>
<l:gentext key="Authors" text="Authors" lang="en"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="Copy Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="graphicdesigner" text="Graphic Designer" lang="en"/>
175,14 → 175,14
<l:gentext key="productioneditor" text="Production Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="technicaleditor" text="Technical Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="translator" text="Translator" lang="en"/>
<l:gentext key="listofequations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="listofequations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="ListofExamples" text="Liste des exemples"/>
<l:gentext key="listofexamples" text="Liste des exemples"/>
<l:gentext key="ListofFigures" text="Liste des illustrations"/>
<l:gentext key="listoffigures" text="Liste des illustrations"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="listoftables" text="Liste des tableaux"/>
<l:gentext key="ListofTables" text="Liste des tableaux"/>
<l:gentext key="ListofUnknown" text="Liste inconnue"/>
190,26 → 190,26
<l:gentext key="nav-home" text="Sommaire"/>
<l:gentext key="nav-next" text="Suivant"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="Avance rapide"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Précédent"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Arrière rapide"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Niveau supérieur"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Précédent"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Arrière rapide"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Niveau supérieur"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="TdM"/>
<l:gentext key="Draft" text="Brouillon"/>
<l:gentext key="above" text="au-dessus"/>
<l:gentext key="below" text="au-dessous"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="la section intitulée"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="la section intitulée"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Symboles"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzâêîôûëïüàèùéçæœ"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÂÊÎÔÛËÏÜÀÈÙÉÇÆŒ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="« "/>
<l:dingbat key="endquote" text=" »"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="“"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="”"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‹"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="›"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:dingbat key="startquote" text="« "/>
<l:dingbat key="endquote" text=" »"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="«"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="»"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="""/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="""/>
<l:dingbat key="bullet" text="-"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2"/>
/trunk/lfs/stylesheets/lfs-xsl/common.xsl
413,7 → 413,7
<xsl:param name="position">1</xsl:param>
<xsl:variable name="tokens" select="count($scope/varlistentry)"/>
<xsl:variable name="token" select="$scope/varlistentry[$position]/term/token"/>
<xsl:variable name="size" select="substring-before($token,' KB')"/>
<xsl:variable name="size" select="substring-before($token,' Kio')"/>
<xsl:variable name="rawsize">
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains($size,',')">
436,17 → 436,17
<xsl:choose>
<xsl:when test="$total &lt; '1000'">
<xsl:value-of select="$total"/>
<xsl:text> KB</xsl:text>
<xsl:text> Kio</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="$total &gt; '1000' and $total &lt; '5000'">
<xsl:value-of select="substring($total,1,1)"/>
<xsl:text>,</xsl:text>
<xsl:value-of select="substring($total,2)"/>
<xsl:text> KB</xsl:text>
<xsl:text> Kio</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="round($total div 1024)"/>
<xsl:text> MB</xsl:text>
<xsl:text> Mio</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:otherwise>