Subversion Repositories svn LFS-FR

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 3250 → Rev 3251

/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/de.xml
91,10 → 91,10
<l:gentext key="Procedure" text="Prozedur"/>
<l:gentext key="procedure" text="Prozedur"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Produktion"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="pubdate" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="Published" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="published" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="pubdate" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="Published" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="published" text="Veröffentlicht"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Publisher" lang="en"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="F &amp; A"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="F &amp; A"/>
156,18 → 156,18
<l:gentext key="lastlistcomma" text=""/>
<l:gentext key="listcomma" text=","/>
<l:gentext key="nonexistantelement" text="nicht existierendes Element"/>
<l:gentext key="notes" text="Fußnoten"/>
<l:gentext key="Notes" text="Fußnoten"/>
<l:gentext key="notes" text="Fußnoten"/>
<l:gentext key="Notes" text="Fußnoten"/>
<l:gentext key="Pgs" text="Seiten"/>
<l:gentext key="pgs" text="Seiten"/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Geändert durch: "/>
<l:gentext key="revisedby" text="Geändert durch: "/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Geändert durch: "/>
<l:gentext key="revisedby" text="Geändert durch: "/>
<l:gentext key="TableNotes" text="Bemerkungen"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="Bemerkungen"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Inhaltsverzeichnis"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="Inhaltsverzeichnis"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Unerwarteter Elementname"/>
<l:gentext key="unsupported" text="wird nicht unterstützt"/>
<l:gentext key="unsupported" text="wird nicht unterstützt"/>
<l:gentext key="xrefto" text="xref auf"/>
<l:gentext key="Authors" text="Autoren"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="Copy Editor" lang="en"/>
190,8 → 190,8
<l:gentext key="nav-home" text="Zum Anfang"/>
<l:gentext key="nav-next" text="Weiter"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="Schnell weiter"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Zurück"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Schnell zurück"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Zurück"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Schnell zurück"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Nach oben"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="InhV"/>
<l:gentext key="Draft" text="Entwurf"/>
199,6 → 199,462
<l:gentext key="below" text="unten"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="der Abschnitt namens"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Symbole"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜß"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅå
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜß"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="„"/>
<l:dingbat key="endquote" text="“"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="‚"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‚"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="3"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Anhang %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Kapitel %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Gleichung %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Beispiel %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Abbildung %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="Teil %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Prozedur %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Produktion %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="F: %n"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Tabelle %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="" lang="en"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Anhang %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="Kapitel %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Teil %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%n. %t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="A: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="F: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="F: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(Seite %p)"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(S. %p)"/>
<l:template name="Page" text="Seite %p"/>
<l:template name="bridgehead" text="„%t“"/>
<l:template name="refsection" text="„%t“"/>
<l:template name="refsect1" text="„%t“"/>
<l:template name="refsect2" text="„%t“"/>
<l:template name="refsect3" text="„%t“"/>
<l:template name="sect1" text="„%t“"/>
<l:template name="sect2" text="„%t“"/>
<l:template name="sect3" text="„%t“"/>
<l:template name="sect4" text="„%t“"/>
<l:template name="sect5" text="„%t“"/>
<l:template name="section" text="„%t“"/>
<l:template name="simplesect" text="„%t“"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="A: %n"/>
<l:template name="appendix" text="Anhang %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="chapter" text="Kapitel %n"/>
<l:template name="equation" text="Gleichung %n"/>
<l:template name="example" text="Beispiel %n"/>
<l:template name="figure" text="Abbildung %n"/>
<l:template name="part" text="Teil %n"/>
<l:template name="procedure" text="Prozedur %n"/>
<l:template name="productionset" text="Produktion %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="F &amp; A %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="F: %n"/>
<l:template name="question" text="F: %n"/>
<l:template name="sect1" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="sect2" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="sect3" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="sect4" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="sect5" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="section" text="Abschnitt %n"/>
<l:template name="table" text="Tabelle %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Anhang %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="chapter" text="Kapitel %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Gleichung %n, „%t“"/>
<l:template name="example" text="Beispiel %n, „%t“"/>
<l:template name="figure" text="Abbildung %n, „%t“"/>
<l:template name="part" text="Teil %n, „%t“"/>
<l:template name="procedure" text="Prozedur %n, „%t“"/>
<l:template name="productionset" text="Produktion %n, „%t“"/>
<l:template name="qandadiv" text="F &amp; A %n, „%t“"/>
<l:template name="refsect1" text="der Abschnitt namens „%t“"/>
<l:template name="refsect2" text="der Abschnitt namens „%t“"/>
<l:template name="refsect3" text="der Abschnitt namens „%t“"/>
<l:template name="refsection" text="der Abschnitt namens „%t“"/>
<l:template name="sect1" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="sect2" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="sect3" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="sect4" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="sect5" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="section" text="Abschnitt %n, „%t“"/>
<l:template name="simplesect" text="der Abschnitt namens „%t“"/>
<l:template name="table" text="Tabelle %n, „%t“"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" und "/>
<l:template name="seplast" text=" und "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="Siehe %t"/>
<l:template name="seealso" text="Siehe auch %t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Zielgruppe: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Dringlichkeit: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Ursprung: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="d.m.Y"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: " lang="en"/>
<l:template name="suffix" text="]" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="Januar"/>
<l:template name="February" text="Februar"/>
<l:template name="March" text="März"/>
<l:template name="April" text="April"/>
<l:template name="May" text="Mai"/>
<l:template name="June" text="Juni"/>
<l:template name="July" text="Juli"/>
<l:template name="August" text="August"/>
<l:template name="September" text="September"/>
<l:template name="October" text="Oktober"/>
<l:template name="November" text="November"/>
<l:template name="December" text="Dezember"/>
<l:template name="Monday" text="Montag"/>
<l:template name="Tuesday" text="Dienstag"/>
<l:template name="Wednesday" text="Mittwoch"/>
<l:template name="Thursday" text="Donnerstag"/>
<l:template name="Friday" text="Freitag"/>
<l:template name="Saturday" text="Samstag"/>
<l:template name="Sunday" text="Sonntag"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="Jan"/>
<l:template name="Feb" text="Feb"/>
<l:template name="Mar" text="Mar"/>
<l:template name="Apr" text="Apr"/>
<l:template name="May" text="Mai"/>
<l:template name="Jun" text="Jun"/>
<l:template name="Jul" text="Jul"/>
<l:template name="Aug" text="Aug"/>
<l:template name="Sep" text="Sep"/>
<l:template name="Oct" text="Okt"/>
<l:template name="Nov" text="Nov"/>
<l:template name="Dec" text="Dez"/>
<l:template name="Mon" text="Mo"/>
<l:template name="Tue" text="Di"/>
<l:template name="Wed" text="Mi"/>
<l:template name="Thu" text="Do"/>
<l:template name="Fri" text="Fr"/>
<l:template name="Sat" text="Sa"/>
<l:template name="Sun" text="So"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0407 German (GERMANY)"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="number-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="range-separator" text="-" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)" lang="en"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al." lang="en"/>
<l:template name="primary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="title.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="medium1" text=" [" lang="en"/>
<l:template name="medium2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; " lang="en"/>
<l:template name="secondary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="respons.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.range" text="-" lang="en"/>
<l:template name="issuing.div" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="partnr.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="publyear.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="upd.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited " lang="en"/>
<l:template name="datecit2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="extent.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="locs.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="location.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="serie.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="notice.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="access" text="Available " lang="en"/>
<l:template name="acctoo" text="Also available " lang="en"/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web" lang="en"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet" lang="en"/>
<l:template name="access.end" text=": " lang="en"/>
<l:template name="link1" text="&lt;" lang="en"/>
<l:template name="link2" text="&gt;" lang="en"/>
<l:template name="access.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="isbn" text="ISBN " lang="en"/>
<l:template name="issn" text="ISSN " lang="en"/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="pattype.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="patnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patdate.sep" text=". " lang="en"/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symbole</l:l>
<l:l i="1">A</l:l>
<l:l i="1">a</l:l>
<l:l i="1">Ä</l:l>
<l:l i="1">ä</l:l>
<l:l i="2">B</l:l>
<l:l i="2">b</l:l>
<l:l i="3">C</l:l>
<l:l i="3">c</l:l>
<l:l i="4">D</l:l>
<l:l i="4">d</l:l>
<l:l i="5">E</l:l>
<l:l i="5">e</l:l>
<l:l i="6">F</l:l>
<l:l i="6">f</l:l>
<l:l i="7">G</l:l>
<l:l i="7">g</l:l>
<l:l i="8">H</l:l>
<l:l i="8">h</l:l>
<l:l i="9">I</l:l>
<l:l i="9">i</l:l>
<l:l i="10">J</l:l>
<l:l i="10">j</l:l>
<l:l i="11">K</l:l>
<l:l i="11">k</l:l>
<l:l i="12">L</l:l>
<l:l i="12">l</l:l>
<l:l i="13">M</l:l>
<l:l i="13">m</l:l>
<l:l i="14">N</l:l>
<l:l i="14">n</l:l>
<l:l i="15">O</l:l>
<l:l i="15">o</l:l>
<l:l i="15">Ö</l:l>
<l:l i="15">ö</l:l>
<l:l i="16">P</l:l>
<l:l i="16">p</l:l>
<l:l i="17">Q</l:l>
<l:l i="17">q</l:l>
<l:l i="18">R</l:l>
<l:l i="18">r</l:l>
<l:l i="19">S</l:l>
<l:l i="19">s</l:l>
<l:l i="20">T</l:l>
<l:l i="20">t</l:l>
<l:l i="21">U</l:l>
<l:l i="21">u</l:l>
<l:l i="21">Ü</l:l>
<l:l i="21">ü</l:l>
<l:l i="22">V</l:l>
<l:l i="22">v</l:l>
<l:l i="23">W</l:l>
<l:l i="23">w</l:l>
<l:l i="24">X</l:l>
<l:l i="24">x</l:l>
<l:l i="25">Y</l:l>
<l:l i="25">y</l:l>
<l:l i="26">Z</l:l>
<l:l i="26">z</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/zh_tw.xml
27,4 → 27,1197
<!-- ******************************************************************** -->
 
 
<l:gentext key="Abstract" text="
<l:gentext key="Abstract" text="摘要"/>
<l:gentext key="abstract" text="摘要"/>
<l:gentext key="Answer" text="答:"/>
<l:gentext key="answer" text="答:"/>
<l:gentext key="Appendix" text="附錄"/>
<l:gentext key="appendix" text="附錄"/>
<l:gentext key="Article" text="文章"/>
<l:gentext key="article" text="文章"/>
<l:gentext key="Author" text="Author" lang="en"/>
<l:gentext key="Bibliography" text="參考文獻"/>
<l:gentext key="bibliography" text="參考文獻"/>
<l:gentext key="Book" text="書目"/>
<l:gentext key="book" text="書目"/>
<l:gentext key="CAUTION" text="注意"/>
<l:gentext key="Caution" text="注意"/>
<l:gentext key="caution" text="注意"/>
<l:gentext key="Chapter" text="章"/>
<l:gentext key="chapter" text="章"/>
<l:gentext key="Colophon" text="版本記錄"/>
<l:gentext key="colophon" text="版本記錄"/>
<l:gentext key="Copyright" text="版權"/>
<l:gentext key="copyright" text="版權"/>
<l:gentext key="Dedication" text="奉獻"/>
<l:gentext key="dedication" text="奉獻"/>
<l:gentext key="Edition" text="版"/>
<l:gentext key="edition" text="版"/>
<l:gentext key="Editor" text="Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="Equation" text="方程式"/>
<l:gentext key="equation" text="方程式"/>
<l:gentext key="Example" text="範例"/>
<l:gentext key="example" text="範例"/>
<l:gentext key="Figure" text="圖形"/>
<l:gentext key="figure" text="圖形"/>
<l:gentext key="Glossary" text="小辭彙"/>
<l:gentext key="glossary" text="小辭彙"/>
<l:gentext key="GlossSee" text="參見"/>
<l:gentext key="glosssee" text="參見"/>
<l:gentext key="GlossSeeAlso" text="另參見"/>
<l:gentext key="glossseealso" text="另參見"/>
<l:gentext key="IMPORTANT" text="重要"/>
<l:gentext key="important" text="重要"/>
<l:gentext key="Important" text="重要"/>
<l:gentext key="Index" text="索引"/>
<l:gentext key="index" text="索引"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="ISBN"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="法律聲明"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="法律聲明"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="讀者"/>
<l:gentext key="msgaud" text="讀者"/>
<l:gentext key="MsgLevel" text="程度"/>
<l:gentext key="msglevel" text="程度"/>
<l:gentext key="MsgOrig" text="出處"/>
<l:gentext key="msgorig" text="出處"/>
<l:gentext key="NOTE" text="注"/>
<l:gentext key="Note" text="注"/>
<l:gentext key="note" text="注"/>
<l:gentext key="Part" text="部"/>
<l:gentext key="part" text="部"/>
<l:gentext key="Preface" text="序言"/>
<l:gentext key="preface" text="序言"/>
<l:gentext key="Procedure" text="過程"/>
<l:gentext key="procedure" text="過程"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Production"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Publication Date" lang="en"/>
<l:gentext key="pubdate" text="Publication date" lang="en"/>
<l:gentext key="Published" text="出版"/>
<l:gentext key="published" text="出版"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Publisher" lang="en"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="問:且答:"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="問:且答:"/>
<l:gentext key="QandASet" text="Frequently Asked Questions" lang="en"/>
<l:gentext key="Question" text="問:"/>
<l:gentext key="question" text="問:"/>
<l:gentext key="RefEntry" text="參照項目"/>
<l:gentext key="refentry" text="參照項目"/>
<l:gentext key="Reference" text="參考"/>
<l:gentext key="reference" text="參考"/>
<l:gentext key="References" text="References" lang="en"/>
<l:gentext key="RefName" text="參考名"/>
<l:gentext key="refname" text="參考名"/>
<l:gentext key="RefSection" text="參照章節"/>
<l:gentext key="refsection" text="參照章節"/>
<l:gentext key="RefSynopsisDiv" text="大綱"/>
<l:gentext key="refsynopsisdiv" text="大綱"/>
<l:gentext key="RevHistory" text="修訂記錄"/>
<l:gentext key="revhistory" text="修訂記錄"/>
<l:gentext key="revision" text="修訂"/>
<l:gentext key="Revision" text="修訂"/>
<l:gentext key="sect1" text="Section"/>
<l:gentext key="sect2" text="Section"/>
<l:gentext key="sect3" text="Section"/>
<l:gentext key="sect4" text="Section"/>
<l:gentext key="sect5" text="Section"/>
<l:gentext key="section" text="節"/>
<l:gentext key="Section" text="節"/>
<l:gentext key="see" text="見"/>
<l:gentext key="See" text="見"/>
<l:gentext key="seealso" text="另見"/>
<l:gentext key="Seealso" text="另見"/>
<l:gentext key="SeeAlso" text="另見"/>
<l:gentext key="set" text="Set"/>
<l:gentext key="Set" text="Set"/>
<l:gentext key="setindex" text="Set Index"/>
<l:gentext key="SetIndex" text="Set Index"/>
<l:gentext key="Sidebar" text=""/>
<l:gentext key="sidebar" text=""/>
<l:gentext key="step" text="步驟"/>
<l:gentext key="Step" text="步驟"/>
<l:gentext key="table" text="表格"/>
<l:gentext key="Table" text="表格"/>
<l:gentext key="task" text="Task" lang="en"/>
<l:gentext key="Task" text="Task" lang="en"/>
<l:gentext key="tip" text="提示"/>
<l:gentext key="TIP" text="提示"/>
<l:gentext key="Tip" text="提示"/>
<l:gentext key="Warning" text="警告"/>
<l:gentext key="warning" text="警告"/>
<l:gentext key="WARNING" text="警告"/>
<l:gentext key="and" text="且"/>
<l:gentext key="by" text="由"/>
<l:gentext key="Edited" text="編輯"/>
<l:gentext key="edited" text="編輯"/>
<l:gentext key="Editedby" text="編輯"/>
<l:gentext key="editedby" text="編輯"/>
<l:gentext key="in" text="在"/>
<l:gentext key="lastlistcomma" text=","/>
<l:gentext key="listcomma" text=","/>
<l:gentext key="nonexistantelement" text="不存在的元素"/>
<l:gentext key="notes" text="注"/>
<l:gentext key="Notes" text="注"/>
<l:gentext key="Pgs" text="頁"/>
<l:gentext key="pgs" text="頁"/>
<l:gentext key="Revisedby" text="修訂"/>
<l:gentext key="revisedby" text="修訂"/>
<l:gentext key="TableNotes" text="注釋"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="注釋"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="內容目錄"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="內容目錄"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="非預期的元素名"/>
<l:gentext key="unsupported" text="未支援"/>
<l:gentext key="xrefto" text="參照"/>
<l:gentext key="Authors" text="Authors" lang="en"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="Copy Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="graphicdesigner" text="Graphic Designer" lang="en"/>
<l:gentext key="productioneditor" text="Production Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="technicaleditor" text="Technical Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="translator" text="Translator" lang="en"/>
<l:gentext key="listofequations" text="公式目錄"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="公式目錄"/>
<l:gentext key="ListofExamples" text="範例目錄"/>
<l:gentext key="listofexamples" text="範例目錄"/>
<l:gentext key="ListofFigures" text="附圖目錄"/>
<l:gentext key="listoffigures" text="附圖目錄"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="List of Procedures" lang="en"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="List of Procedures" lang="en"/>
<l:gentext key="listoftables" text="附表目錄"/>
<l:gentext key="ListofTables" text="附表目錄"/>
<l:gentext key="ListofUnknown" text="其它內容目錄"/>
<l:gentext key="listofunknown" text="其它內容目錄"/>
<l:gentext key="nav-home" text="內容"/>
<l:gentext key="nav-next" text="下一頁"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="快速向後"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="前一頁"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="快速向前"/>
<l:gentext key="nav-up" text="上一層"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="ToC" lang="en"/>
<l:gentext key="Draft" text="Draft"/>
<l:gentext key="above" text="above"/>
<l:gentext key="below" text="below"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="the section called"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Symbols"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" lang="en"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="“"/>
<l:dingbat key="endquote" text="”"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘" lang="en"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’" lang="en"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="附錄 %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="章 %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="方程式 %n. %t"/>
<l:template name="example" text="範例 %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="圖形 %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="部 %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="過程 %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Production %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="表格 %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="" lang="en"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="附錄 %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="章 %n. %t"/>
<l:template name="part" text="部 %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%n. %t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s" lang="en"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="答: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="問: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="問: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)" lang="en"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)" lang="en"/>
<l:template name="Page" text="Page %p" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="“%t”"/>
<l:template name="refsection" text="“%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="“%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="“%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="“%t”"/>
<l:template name="sect1" text="“%t”"/>
<l:template name="sect2" text="“%t”"/>
<l:template name="sect3" text="“%t”"/>
<l:template name="sect4" text="“%t”"/>
<l:template name="sect5" text="“%t”"/>
<l:template name="section" text="“%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="“%t”"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="答: %n"/>
<l:template name="appendix" text="附錄 %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="節 %n"/>
<l:template name="chapter" text="章 %n"/>
<l:template name="equation" text="方程式 %n"/>
<l:template name="example" text="範例 %n"/>
<l:template name="figure" text="圖形 %n"/>
<l:template name="part" text="部 %n"/>
<l:template name="procedure" text="過程 %n"/>
<l:template name="productionset" text="Production %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="問:且答: %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="問: %n"/>
<l:template name="question" text="問: %n"/>
<l:template name="sect1" text="節 %n"/>
<l:template name="sect2" text="節 %n"/>
<l:template name="sect3" text="節 %n"/>
<l:template name="sect4" text="節 %n"/>
<l:template name="sect5" text="節 %n"/>
<l:template name="section" text="節 %n"/>
<l:template name="table" text="表格 %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="附錄 %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="chapter" text="章 %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="方程式 %n, “%t”"/>
<l:template name="example" text="範例 %n, “%t”"/>
<l:template name="figure" text="圖形 %n, “%t”"/>
<l:template name="part" text="部 %n, “%t”"/>
<l:template name="procedure" text="過程 %n, “%t”"/>
<l:template name="productionset" text="Production %n, “%t”"/>
<l:template name="qandadiv" text="問:且答: %n, “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsection" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect1" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="section" text="節 %n, “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="table" text="表格 %n, “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" 且 "/>
<l:template name="seplast" text=", 且 "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="參見 %t"/>
<l:template name="seealso" text="另參見 %t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="讀者: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="程度: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="出處: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="m/d/Y" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: " lang="en"/>
<l:template name="suffix" text="]" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="January" lang="en"/>
<l:template name="February" text="February" lang="en"/>
<l:template name="March" text="March" lang="en"/>
<l:template name="April" text="April" lang="en"/>
<l:template name="May" text="May" lang="en"/>
<l:template name="June" text="June" lang="en"/>
<l:template name="July" text="July" lang="en"/>
<l:template name="August" text="August" lang="en"/>
<l:template name="September" text="September" lang="en"/>
<l:template name="October" text="October" lang="en"/>
<l:template name="November" text="November" lang="en"/>
<l:template name="December" text="December" lang="en"/>
<l:template name="Monday" text="Monday" lang="en"/>
<l:template name="Tuesday" text="Tuesday" lang="en"/>
<l:template name="Wednesday" text="Wednesday" lang="en"/>
<l:template name="Thursday" text="Thursday" lang="en"/>
<l:template name="Friday" text="Friday" lang="en"/>
<l:template name="Saturday" text="Saturday" lang="en"/>
<l:template name="Sunday" text="Sunday" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="Jan" lang="en"/>
<l:template name="Feb" text="Feb" lang="en"/>
<l:template name="Mar" text="Mar" lang="en"/>
<l:template name="Apr" text="Apr" lang="en"/>
<l:template name="May" text="May" lang="en"/>
<l:template name="Jun" text="Jun" lang="en"/>
<l:template name="Jul" text="Jul" lang="en"/>
<l:template name="Aug" text="Aug" lang="en"/>
<l:template name="Sep" text="Sep" lang="en"/>
<l:template name="Oct" text="Oct" lang="en"/>
<l:template name="Nov" text="Nov" lang="en"/>
<l:template name="Dec" text="Dec" lang="en"/>
<l:template name="Mon" text="Mon" lang="en"/>
<l:template name="Tue" text="Tue" lang="en"/>
<l:template name="Wed" text="Wed" lang="en"/>
<l:template name="Thu" text="Thu" lang="en"/>
<l:template name="Fri" text="Fri" lang="en"/>
<l:template name="Sat" text="Sat" lang="en"/>
<l:template name="Sun" text="Sun" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0404 Chinese (TAIWAN)"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="number-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="range-separator" text="-" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)" lang="en"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al." lang="en"/>
<l:template name="primary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="title.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="medium1" text=" [" lang="en"/>
<l:template name="medium2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; " lang="en"/>
<l:template name="secondary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="respons.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.range" text="-" lang="en"/>
<l:template name="issuing.div" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="partnr.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="publyear.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="upd.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited " lang="en"/>
<l:template name="datecit2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="extent.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="locs.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="location.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="serie.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="notice.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="access" text="Available " lang="en"/>
<l:template name="acctoo" text="Also available " lang="en"/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web" lang="en"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet" lang="en"/>
<l:template name="access.end" text=": " lang="en"/>
<l:template name="link1" text="&lt;" lang="en"/>
<l:template name="link2" text="&gt;" lang="en"/>
<l:template name="access.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="isbn" text="ISBN " lang="en"/>
<l:template name="issn" text="ISSN " lang="en"/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="pattype.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="patnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patdate.sep" text=". " lang="en"/>
</l:context><l:letters lang="en"><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symbols</l:l>
<l:l i="10">A</l:l>
<l:l i="10">a</l:l>
<l:l i="10">À</l:l>
<l:l i="10">à</l:l>
<l:l i="10">Á</l:l>
<l:l i="10">á</l:l>
<l:l i="10">Â</l:l>
<l:l i="10">â</l:l>
<l:l i="10">Ã</l:l>
<l:l i="10">ã</l:l>
<l:l i="10">Ä</l:l>
<l:l i="10">ä</l:l>
<l:l i="10">Å</l:l>
<l:l i="10">å</l:l>
<l:l i="10">Ā</l:l>
<l:l i="10">ā</l:l>
<l:l i="10">Ă</l:l>
<l:l i="10">ă</l:l>
<l:l i="10">Ą</l:l>
<l:l i="10">ą</l:l>
<l:l i="10">Ǎ</l:l>
<l:l i="10">ǎ</l:l>
<l:l i="10">Ǟ</l:l>
<l:l i="10">ǟ</l:l>
<l:l i="10">Ǡ</l:l>
<l:l i="10">ǡ</l:l>
<l:l i="10">Ǻ</l:l>
<l:l i="10">ǻ</l:l>
<l:l i="10">Ȁ</l:l>
<l:l i="10">ȁ</l:l>
<l:l i="10">Ȃ</l:l>
<l:l i="10">ȃ</l:l>
<l:l i="10">Ȧ</l:l>
<l:l i="10">ȧ</l:l>
<l:l i="10">Ḁ</l:l>
<l:l i="10">ḁ</l:l>
<l:l i="10">ẚ</l:l>
<l:l i="10">Ạ</l:l>
<l:l i="10">ạ</l:l>
<l:l i="10">Ả</l:l>
<l:l i="10">ả</l:l>
<l:l i="10">Ấ</l:l>
<l:l i="10">ấ</l:l>
<l:l i="10">Ầ</l:l>
<l:l i="10">ầ</l:l>
<l:l i="10">Ẩ</l:l>
<l:l i="10">ẩ</l:l>
<l:l i="10">Ẫ</l:l>
<l:l i="10">ẫ</l:l>
<l:l i="10">Ậ</l:l>
<l:l i="10">ậ</l:l>
<l:l i="10">Ắ</l:l>
<l:l i="10">ắ</l:l>
<l:l i="10">Ằ</l:l>
<l:l i="10">ằ</l:l>
<l:l i="10">Ẳ</l:l>
<l:l i="10">ẳ</l:l>
<l:l i="10">Ẵ</l:l>
<l:l i="10">ẵ</l:l>
<l:l i="10">Ặ</l:l>
<l:l i="10">ặ</l:l>
<l:l i="20">B</l:l>
<l:l i="20">b</l:l>
<l:l i="20">ƀ</l:l>
<l:l i="20">Ɓ</l:l>
<l:l i="20">ɓ</l:l>
<l:l i="20">Ƃ</l:l>
<l:l i="20">ƃ</l:l>
<l:l i="20">Ḃ</l:l>
<l:l i="20">ḃ</l:l>
<l:l i="20">Ḅ</l:l>
<l:l i="20">ḅ</l:l>
<l:l i="20">Ḇ</l:l>
<l:l i="20">ḇ</l:l>
<l:l i="30">C</l:l>
<l:l i="30">c</l:l>
<l:l i="30">Ç</l:l>
<l:l i="30">ç</l:l>
<l:l i="30">Ć</l:l>
<l:l i="30">ć</l:l>
<l:l i="30">Ĉ</l:l>
<l:l i="30">ĉ</l:l>
<l:l i="30">Ċ</l:l>
<l:l i="30">ċ</l:l>
<l:l i="30">Č</l:l>
<l:l i="30">č</l:l>
<l:l i="30">Ƈ</l:l>
<l:l i="30">ƈ</l:l>
<l:l i="30">ɕ</l:l>
<l:l i="30">Ḉ</l:l>
<l:l i="30">ḉ</l:l>
<l:l i="40">D</l:l>
<l:l i="40">d</l:l>
<l:l i="40">Ď</l:l>
<l:l i="40">ď</l:l>
<l:l i="40">Đ</l:l>
<l:l i="40">đ</l:l>
<l:l i="40">Ɗ</l:l>
<l:l i="40">ɗ</l:l>
<l:l i="40">Ƌ</l:l>
<l:l i="40">ƌ</l:l>
<l:l i="40">Dž</l:l>
<l:l i="40">Dz</l:l>
<l:l i="40">ȡ</l:l>
<l:l i="40">ɖ</l:l>
<l:l i="40">Ḋ</l:l>
<l:l i="40">ḋ</l:l>
<l:l i="40">Ḍ</l:l>
<l:l i="40">ḍ</l:l>
<l:l i="40">Ḏ</l:l>
<l:l i="40">ḏ</l:l>
<l:l i="40">Ḑ</l:l>
<l:l i="40">ḑ</l:l>
<l:l i="40">Ḓ</l:l>
<l:l i="40">ḓ</l:l>
<l:l i="50">E</l:l>
<l:l i="50">e</l:l>
<l:l i="50">È</l:l>
<l:l i="50">è</l:l>
<l:l i="50">É</l:l>
<l:l i="50">é</l:l>
<l:l i="50">Ê</l:l>
<l:l i="50">ê</l:l>
<l:l i="50">Ë</l:l>
<l:l i="50">ë</l:l>
<l:l i="50">Ē</l:l>
<l:l i="50">ē</l:l>
<l:l i="50">Ĕ</l:l>
<l:l i="50">ĕ</l:l>
<l:l i="50">Ė</l:l>
<l:l i="50">ė</l:l>
<l:l i="50">Ę</l:l>
<l:l i="50">ę</l:l>
<l:l i="50">Ě</l:l>
<l:l i="50">ě</l:l>
<l:l i="50">Ȅ</l:l>
<l:l i="50">ȅ</l:l>
<l:l i="50">Ȇ</l:l>
<l:l i="50">ȇ</l:l>
<l:l i="50">Ȩ</l:l>
<l:l i="50">ȩ</l:l>
<l:l i="50">Ḕ</l:l>
<l:l i="50">ḕ</l:l>
<l:l i="50">Ḗ</l:l>
<l:l i="50">ḗ</l:l>
<l:l i="50">Ḙ</l:l>
<l:l i="50">ḙ</l:l>
<l:l i="50">Ḛ</l:l>
<l:l i="50">ḛ</l:l>
<l:l i="50">Ḝ</l:l>
<l:l i="50">ḝ</l:l>
<l:l i="50">Ẹ</l:l>
<l:l i="50">ẹ</l:l>
<l:l i="50">Ẻ</l:l>
<l:l i="50">ẻ</l:l>
<l:l i="50">Ẽ</l:l>
<l:l i="50">ẽ</l:l>
<l:l i="50">Ế</l:l>
<l:l i="50">ế</l:l>
<l:l i="50">Ề</l:l>
<l:l i="50">ề</l:l>
<l:l i="50">Ể</l:l>
<l:l i="50">ể</l:l>
<l:l i="50">Ễ</l:l>
<l:l i="50">ễ</l:l>
<l:l i="50">Ệ</l:l>
<l:l i="50">ệ</l:l>
<l:l i="60">F</l:l>
<l:l i="60">f</l:l>
<l:l i="60">Ƒ</l:l>
<l:l i="60">ƒ</l:l>
<l:l i="60">Ḟ</l:l>
<l:l i="60">ḟ</l:l>
<l:l i="70">G</l:l>
<l:l i="70">g</l:l>
<l:l i="70">Ĝ</l:l>
<l:l i="70">ĝ</l:l>
<l:l i="70">Ğ</l:l>
<l:l i="70">ğ</l:l>
<l:l i="70">Ġ</l:l>
<l:l i="70">ġ</l:l>
<l:l i="70">Ģ</l:l>
<l:l i="70">ģ</l:l>
<l:l i="70">Ɠ</l:l>
<l:l i="70">ɠ</l:l>
<l:l i="70">Ǥ</l:l>
<l:l i="70">ǥ</l:l>
<l:l i="70">Ǧ</l:l>
<l:l i="70">ǧ</l:l>
<l:l i="70">Ǵ</l:l>
<l:l i="70">ǵ</l:l>
<l:l i="70">Ḡ</l:l>
<l:l i="70">ḡ</l:l>
<l:l i="80">H</l:l>
<l:l i="80">h</l:l>
<l:l i="80">Ĥ</l:l>
<l:l i="80">ĥ</l:l>
<l:l i="80">Ħ</l:l>
<l:l i="80">ħ</l:l>
<l:l i="80">Ȟ</l:l>
<l:l i="80">ȟ</l:l>
<l:l i="80">ɦ</l:l>
<l:l i="80">Ḣ</l:l>
<l:l i="80">ḣ</l:l>
<l:l i="80">Ḥ</l:l>
<l:l i="80">ḥ</l:l>
<l:l i="80">Ḧ</l:l>
<l:l i="80">ḧ</l:l>
<l:l i="80">Ḩ</l:l>
<l:l i="80">ḩ</l:l>
<l:l i="80">Ḫ</l:l>
<l:l i="80">ḫ</l:l>
<l:l i="80">ẖ</l:l>
<l:l i="90">I</l:l>
<l:l i="90">i</l:l>
<l:l i="90">Ì</l:l>
<l:l i="90">ì</l:l>
<l:l i="90">Í</l:l>
<l:l i="90">í</l:l>
<l:l i="90">Î</l:l>
<l:l i="90">î</l:l>
<l:l i="90">Ï</l:l>
<l:l i="90">ï</l:l>
<l:l i="90">Ĩ</l:l>
<l:l i="90">ĩ</l:l>
<l:l i="90">Ī</l:l>
<l:l i="90">ī</l:l>
<l:l i="90">Ĭ</l:l>
<l:l i="90">ĭ</l:l>
<l:l i="90">Į</l:l>
<l:l i="90">į</l:l>
<l:l i="90">İ</l:l>
<l:l i="90">Ɨ</l:l>
<l:l i="90">ɨ</l:l>
<l:l i="90">Ǐ</l:l>
<l:l i="90">ǐ</l:l>
<l:l i="90">Ȉ</l:l>
<l:l i="90">ȉ</l:l>
<l:l i="90">Ȋ</l:l>
<l:l i="90">ȋ</l:l>
<l:l i="90">Ḭ</l:l>
<l:l i="90">ḭ</l:l>
<l:l i="90">Ḯ</l:l>
<l:l i="90">ḯ</l:l>
<l:l i="90">Ỉ</l:l>
<l:l i="90">ỉ</l:l>
<l:l i="90">Ị</l:l>
<l:l i="90">ị</l:l>
<l:l i="100">J</l:l>
<l:l i="100">j</l:l>
<l:l i="100">Ĵ</l:l>
<l:l i="100">ĵ</l:l>
<l:l i="100">ǰ</l:l>
<l:l i="100">ʝ</l:l>
<l:l i="110">K</l:l>
<l:l i="110">k</l:l>
<l:l i="110">Ķ</l:l>
<l:l i="110">ķ</l:l>
<l:l i="110">Ƙ</l:l>
<l:l i="110">ƙ</l:l>
<l:l i="110">Ǩ</l:l>
<l:l i="110">ǩ</l:l>
<l:l i="110">Ḱ</l:l>
<l:l i="110">ḱ</l:l>
<l:l i="110">Ḳ</l:l>
<l:l i="110">ḳ</l:l>
<l:l i="110">Ḵ</l:l>
<l:l i="110">ḵ</l:l>
<l:l i="120">L</l:l>
<l:l i="120">l</l:l>
<l:l i="120">Ĺ</l:l>
<l:l i="120">ĺ</l:l>
<l:l i="120">Ļ</l:l>
<l:l i="120">ļ</l:l>
<l:l i="120">Ľ</l:l>
<l:l i="120">ľ</l:l>
<l:l i="120">Ŀ</l:l>
<l:l i="120">ŀ</l:l>
<l:l i="120">Ł</l:l>
<l:l i="120">ł</l:l>
<l:l i="120">ƚ</l:l>
<l:l i="120">Lj</l:l>
<l:l i="120">ȴ</l:l>
<l:l i="120">ɫ</l:l>
<l:l i="120">ɬ</l:l>
<l:l i="120">ɭ</l:l>
<l:l i="120">Ḷ</l:l>
<l:l i="120">ḷ</l:l>
<l:l i="120">Ḹ</l:l>
<l:l i="120">ḹ</l:l>
<l:l i="120">Ḻ</l:l>
<l:l i="120">ḻ</l:l>
<l:l i="120">Ḽ</l:l>
<l:l i="120">ḽ</l:l>
<l:l i="130">M</l:l>
<l:l i="130">m</l:l>
<l:l i="130">ɱ</l:l>
<l:l i="130">Ḿ</l:l>
<l:l i="130">ḿ</l:l>
<l:l i="130">Ṁ</l:l>
<l:l i="130">ṁ</l:l>
<l:l i="130">Ṃ</l:l>
<l:l i="130">ṃ</l:l>
<l:l i="140">N</l:l>
<l:l i="140">n</l:l>
<l:l i="140">Ñ</l:l>
<l:l i="140">ñ</l:l>
<l:l i="140">Ń</l:l>
<l:l i="140">ń</l:l>
<l:l i="140">Ņ</l:l>
<l:l i="140">ņ</l:l>
<l:l i="140">Ň</l:l>
<l:l i="140">ň</l:l>
<l:l i="140">Ɲ</l:l>
<l:l i="140">ɲ</l:l>
<l:l i="140">ƞ</l:l>
<l:l i="140">Ƞ</l:l>
<l:l i="140">Nj</l:l>
<l:l i="140">Ǹ</l:l>
<l:l i="140">ǹ</l:l>
<l:l i="140">ȵ</l:l>
<l:l i="140">ɳ</l:l>
<l:l i="140">Ṅ</l:l>
<l:l i="140">ṅ</l:l>
<l:l i="140">Ṇ</l:l>
<l:l i="140">ṇ</l:l>
<l:l i="140">Ṉ</l:l>
<l:l i="140">ṉ</l:l>
<l:l i="140">Ṋ</l:l>
<l:l i="140">ṋ</l:l>
<l:l i="150">O</l:l>
<l:l i="150">o</l:l>
<l:l i="150">Ò</l:l>
<l:l i="150">ò</l:l>
<l:l i="150">Ó</l:l>
<l:l i="150">ó</l:l>
<l:l i="150">Ô</l:l>
<l:l i="150">ô</l:l>
<l:l i="150">Õ</l:l>
<l:l i="150">õ</l:l>
<l:l i="150">Ö</l:l>
<l:l i="150">ö</l:l>
<l:l i="150">Ø</l:l>
<l:l i="150">ø</l:l>
<l:l i="150">Ō</l:l>
<l:l i="150">ō</l:l>
<l:l i="150">Ŏ</l:l>
<l:l i="150">ŏ</l:l>
<l:l i="150">Ő</l:l>
<l:l i="150">ő</l:l>
<l:l i="150">Ɵ</l:l>
<l:l i="150">Ơ</l:l>
<l:l i="150">ơ</l:l>
<l:l i="150">Ǒ</l:l>
<l:l i="150">ǒ</l:l>
<l:l i="150">Ǫ</l:l>
<l:l i="150">ǫ</l:l>
<l:l i="150">Ǭ</l:l>
<l:l i="150">ǭ</l:l>
<l:l i="150">Ǿ</l:l>
<l:l i="150">ǿ</l:l>
<l:l i="150">Ȍ</l:l>
<l:l i="150">ȍ</l:l>
<l:l i="150">Ȏ</l:l>
<l:l i="150">ȏ</l:l>
<l:l i="150">Ȫ</l:l>
<l:l i="150">ȫ</l:l>
<l:l i="150">Ȭ</l:l>
<l:l i="150">ȭ</l:l>
<l:l i="150">Ȯ</l:l>
<l:l i="150">ȯ</l:l>
<l:l i="150">Ȱ</l:l>
<l:l i="150">ȱ</l:l>
<l:l i="150">Ṍ</l:l>
<l:l i="150">ṍ</l:l>
<l:l i="150">Ṏ</l:l>
<l:l i="150">ṏ</l:l>
<l:l i="150">Ṑ</l:l>
<l:l i="150">ṑ</l:l>
<l:l i="150">Ṓ</l:l>
<l:l i="150">ṓ</l:l>
<l:l i="150">Ọ</l:l>
<l:l i="150">ọ</l:l>
<l:l i="150">Ỏ</l:l>
<l:l i="150">ỏ</l:l>
<l:l i="150">Ố</l:l>
<l:l i="150">ố</l:l>
<l:l i="150">Ồ</l:l>
<l:l i="150">ồ</l:l>
<l:l i="150">Ổ</l:l>
<l:l i="150">ổ</l:l>
<l:l i="150">Ỗ</l:l>
<l:l i="150">ỗ</l:l>
<l:l i="150">Ộ</l:l>
<l:l i="150">ộ</l:l>
<l:l i="150">Ớ</l:l>
<l:l i="150">ớ</l:l>
<l:l i="150">Ờ</l:l>
<l:l i="150">ờ</l:l>
<l:l i="150">Ở</l:l>
<l:l i="150">ở</l:l>
<l:l i="150">Ỡ</l:l>
<l:l i="150">ỡ</l:l>
<l:l i="150">Ợ</l:l>
<l:l i="150">ợ</l:l>
<l:l i="160">P</l:l>
<l:l i="160">p</l:l>
<l:l i="160">Ƥ</l:l>
<l:l i="160">ƥ</l:l>
<l:l i="160">Ṕ</l:l>
<l:l i="160">ṕ</l:l>
<l:l i="160">Ṗ</l:l>
<l:l i="160">ṗ</l:l>
<l:l i="170">Q</l:l>
<l:l i="170">q</l:l>
<l:l i="170">ʠ</l:l>
<l:l i="180">R</l:l>
<l:l i="180">r</l:l>
<l:l i="180">Ŕ</l:l>
<l:l i="180">ŕ</l:l>
<l:l i="180">Ŗ</l:l>
<l:l i="180">ŗ</l:l>
<l:l i="180">Ř</l:l>
<l:l i="180">ř</l:l>
<l:l i="180">Ȑ</l:l>
<l:l i="180">ȑ</l:l>
<l:l i="180">Ȓ</l:l>
<l:l i="180">ȓ</l:l>
<l:l i="180">ɼ</l:l>
<l:l i="180">ɽ</l:l>
<l:l i="180">ɾ</l:l>
<l:l i="180">Ṙ</l:l>
<l:l i="180">ṙ</l:l>
<l:l i="180">Ṛ</l:l>
<l:l i="180">ṛ</l:l>
<l:l i="180">Ṝ</l:l>
<l:l i="180">ṝ</l:l>
<l:l i="180">Ṟ</l:l>
<l:l i="180">ṟ</l:l>
<l:l i="190">S</l:l>
<l:l i="190">s</l:l>
<l:l i="190">Ś</l:l>
<l:l i="190">ś</l:l>
<l:l i="190">Ŝ</l:l>
<l:l i="190">ŝ</l:l>
<l:l i="190">Ş</l:l>
<l:l i="190">ş</l:l>
<l:l i="190">Š</l:l>
<l:l i="190">š</l:l>
<l:l i="190">Ș</l:l>
<l:l i="190">ș</l:l>
<l:l i="190">ʂ</l:l>
<l:l i="190">Ṡ</l:l>
<l:l i="190">ṡ</l:l>
<l:l i="190">Ṣ</l:l>
<l:l i="190">ṣ</l:l>
<l:l i="190">Ṥ</l:l>
<l:l i="190">ṥ</l:l>
<l:l i="190">Ṧ</l:l>
<l:l i="190">ṧ</l:l>
<l:l i="190">Ṩ</l:l>
<l:l i="190">ṩ</l:l>
<l:l i="200">T</l:l>
<l:l i="200">t</l:l>
<l:l i="200">Ţ</l:l>
<l:l i="200">ţ</l:l>
<l:l i="200">Ť</l:l>
<l:l i="200">ť</l:l>
<l:l i="200">Ŧ</l:l>
<l:l i="200">ŧ</l:l>
<l:l i="200">ƫ</l:l>
<l:l i="200">Ƭ</l:l>
<l:l i="200">ƭ</l:l>
<l:l i="200">Ʈ</l:l>
<l:l i="200">ʈ</l:l>
<l:l i="200">Ț</l:l>
<l:l i="200">ț</l:l>
<l:l i="200">ȶ</l:l>
<l:l i="200">Ṫ</l:l>
<l:l i="200">ṫ</l:l>
<l:l i="200">Ṭ</l:l>
<l:l i="200">ṭ</l:l>
<l:l i="200">Ṯ</l:l>
<l:l i="200">ṯ</l:l>
<l:l i="200">Ṱ</l:l>
<l:l i="200">ṱ</l:l>
<l:l i="200">ẗ</l:l>
<l:l i="210">U</l:l>
<l:l i="210">u</l:l>
<l:l i="210">Ù</l:l>
<l:l i="210">ù</l:l>
<l:l i="210">Ú</l:l>
<l:l i="210">ú</l:l>
<l:l i="210">Û</l:l>
<l:l i="210">û</l:l>
<l:l i="210">Ü</l:l>
<l:l i="210">ü</l:l>
<l:l i="210">Ũ</l:l>
<l:l i="210">ũ</l:l>
<l:l i="210">Ū</l:l>
<l:l i="210">ū</l:l>
<l:l i="210">Ŭ</l:l>
<l:l i="210">ŭ</l:l>
<l:l i="210">Ů</l:l>
<l:l i="210">ů</l:l>
<l:l i="210">Ű</l:l>
<l:l i="210">ű</l:l>
<l:l i="210">Ų</l:l>
<l:l i="210">ų</l:l>
<l:l i="210">Ư</l:l>
<l:l i="210">ư</l:l>
<l:l i="210">Ǔ</l:l>
<l:l i="210">ǔ</l:l>
<l:l i="210">Ǖ</l:l>
<l:l i="210">ǖ</l:l>
<l:l i="210">Ǘ</l:l>
<l:l i="210">ǘ</l:l>
<l:l i="210">Ǚ</l:l>
<l:l i="210">ǚ</l:l>
<l:l i="210">Ǜ</l:l>
<l:l i="210">ǜ</l:l>
<l:l i="210">Ȕ</l:l>
<l:l i="210">ȕ</l:l>
<l:l i="210">Ȗ</l:l>
<l:l i="210">ȗ</l:l>
<l:l i="210">Ṳ</l:l>
<l:l i="210">ṳ</l:l>
<l:l i="210">Ṵ</l:l>
<l:l i="210">ṵ</l:l>
<l:l i="210">Ṷ</l:l>
<l:l i="210">ṷ</l:l>
<l:l i="210">Ṹ</l:l>
<l:l i="210">ṹ</l:l>
<l:l i="210">Ṻ</l:l>
<l:l i="210">ṻ</l:l>
<l:l i="210">Ụ</l:l>
<l:l i="210">ụ</l:l>
<l:l i="210">Ủ</l:l>
<l:l i="210">ủ</l:l>
<l:l i="210">Ứ</l:l>
<l:l i="210">ứ</l:l>
<l:l i="210">Ừ</l:l>
<l:l i="210">ừ</l:l>
<l:l i="210">Ử</l:l>
<l:l i="210">ử</l:l>
<l:l i="210">Ữ</l:l>
<l:l i="210">ữ</l:l>
<l:l i="210">Ự</l:l>
<l:l i="210">ự</l:l>
<l:l i="220">V</l:l>
<l:l i="220">v</l:l>
<l:l i="220">Ʋ</l:l>
<l:l i="220">ʋ</l:l>
<l:l i="220">Ṽ</l:l>
<l:l i="220">ṽ</l:l>
<l:l i="220">Ṿ</l:l>
<l:l i="220">ṿ</l:l>
<l:l i="230">W</l:l>
<l:l i="230">w</l:l>
<l:l i="230">Ŵ</l:l>
<l:l i="230">ŵ</l:l>
<l:l i="230">Ẁ</l:l>
<l:l i="230">ẁ</l:l>
<l:l i="230">Ẃ</l:l>
<l:l i="230">ẃ</l:l>
<l:l i="230">Ẅ</l:l>
<l:l i="230">ẅ</l:l>
<l:l i="230">Ẇ</l:l>
<l:l i="230">ẇ</l:l>
<l:l i="230">Ẉ</l:l>
<l:l i="230">ẉ</l:l>
<l:l i="230">ẘ</l:l>
<l:l i="240">X</l:l>
<l:l i="240">x</l:l>
<l:l i="240">Ẋ</l:l>
<l:l i="240">ẋ</l:l>
<l:l i="240">Ẍ</l:l>
<l:l i="240">ẍ</l:l>
<l:l i="250">Y</l:l>
<l:l i="250">y</l:l>
<l:l i="250">Ý</l:l>
<l:l i="250">ý</l:l>
<l:l i="250">ÿ</l:l>
<l:l i="250">Ÿ</l:l>
<l:l i="250">Ŷ</l:l>
<l:l i="250">ŷ</l:l>
<l:l i="250">Ƴ</l:l>
<l:l i="250">ƴ</l:l>
<l:l i="250">Ȳ</l:l>
<l:l i="250">ȳ</l:l>
<l:l i="250">Ẏ</l:l>
<l:l i="250">ẏ</l:l>
<l:l i="250">ẙ</l:l>
<l:l i="250">Ỳ</l:l>
<l:l i="250">ỳ</l:l>
<l:l i="250">Ỵ</l:l>
<l:l i="250">ỵ</l:l>
<l:l i="250">Ỷ</l:l>
<l:l i="250">ỷ</l:l>
<l:l i="250">Ỹ</l:l>
<l:l i="250">ỹ</l:l>
<l:l i="260">Z</l:l>
<l:l i="260">z</l:l>
<l:l i="260">Ź</l:l>
<l:l i="260">ź</l:l>
<l:l i="260">Ż</l:l>
<l:l i="260">ż</l:l>
<l:l i="260">Ž</l:l>
<l:l i="260">ž</l:l>
<l:l i="260">Ƶ</l:l>
<l:l i="260">ƶ</l:l>
<l:l i="260">Ȥ</l:l>
<l:l i="260">ȥ</l:l>
<l:l i="260">ʐ</l:l>
<l:l i="260">ʑ</l:l>
<l:l i="260">Ẑ</l:l>
<l:l i="260">ẑ</l:l>
<l:l i="260">Ẓ</l:l>
<l:l i="260">ẓ</l:l>
<l:l i="260">Ẕ</l:l>
<l:l i="260">ẕ</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/zh_cn.xml
27,4 → 27,628
<!-- ******************************************************************** -->
 
 
<l:gentext key="Abstract" text="
<l:gentext key="Abstract" text="摘要"/>
<l:gentext key="abstract" text="摘要"/>
<l:gentext key="Answer" text="答:"/>
<l:gentext key="answer" text="答:"/>
<l:gentext key="Appendix" text="附录"/>
<l:gentext key="appendix" text="附录"/>
<l:gentext key="Article" text="文章"/>
<l:gentext key="article" text="文章"/>
<l:gentext key="Author" text="Author" lang="en"/>
<l:gentext key="Bibliography" text="参考书目"/>
<l:gentext key="bibliography" text="参考书目"/>
<l:gentext key="Book" text="书"/>
<l:gentext key="book" text="书"/>
<l:gentext key="CAUTION" text="小心"/>
<l:gentext key="Caution" text="小心"/>
<l:gentext key="caution" text="小心"/>
<l:gentext key="Chapter" text="章"/>
<l:gentext key="chapter" text="章"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Colophon"/>
<l:gentext key="colophon" text="Colophon"/>
<l:gentext key="Copyright" text="版权"/>
<l:gentext key="copyright" text="版权"/>
<l:gentext key="Dedication" text="题词"/>
<l:gentext key="dedication" text="题词"/>
<l:gentext key="Edition" text="版"/>
<l:gentext key="edition" text="版"/>
<l:gentext key="Editor" text="编者"/>
<l:gentext key="Equation" text="公式"/>
<l:gentext key="equation" text="公式"/>
<l:gentext key="Example" text="例"/>
<l:gentext key="example" text="例"/>
<l:gentext key="Figure" text="图"/>
<l:gentext key="figure" text="图"/>
<l:gentext key="Glossary" text="术语表"/>
<l:gentext key="glossary" text="术语表"/>
<l:gentext key="GlossSee" text="见"/>
<l:gentext key="glosssee" text="见"/>
<l:gentext key="GlossSeeAlso" text="参见"/>
<l:gentext key="glossseealso" text="参见"/>
<l:gentext key="IMPORTANT" text="重要"/>
<l:gentext key="important" text="重要"/>
<l:gentext key="Important" text="重要"/>
<l:gentext key="Index" text="索引"/>
<l:gentext key="index" text="索引"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="ISBN"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="法律通告"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="法律通告"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="受众"/>
<l:gentext key="msgaud" text="受众"/>
<l:gentext key="MsgLevel" text="级别"/>
<l:gentext key="msglevel" text="级别"/>
<l:gentext key="MsgOrig" text="出处"/>
<l:gentext key="msgorig" text="出处"/>
<l:gentext key="NOTE" text="注意"/>
<l:gentext key="Note" text="注意"/>
<l:gentext key="note" text="注意"/>
<l:gentext key="Part" text="部分"/>
<l:gentext key="part" text="部分"/>
<l:gentext key="Preface" text="前言"/>
<l:gentext key="preface" text="前言"/>
<l:gentext key="Procedure" text="过程"/>
<l:gentext key="procedure" text="过程"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="产品"/>
<l:gentext key="PubDate" text="出版日期"/>
<l:gentext key="pubdate" text="出版日期"/>
<l:gentext key="Published" text="出版方"/>
<l:gentext key="published" text="出版方"/>
<l:gentext key="Publisher" text="出版者"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="质保"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="质保"/>
<l:gentext key="QandASet" text="常见问题"/>
<l:gentext key="Question" text="问:"/>
<l:gentext key="question" text="问:"/>
<l:gentext key="RefEntry" text=""/>
<l:gentext key="refentry" text=""/>
<l:gentext key="Reference" text="参考"/>
<l:gentext key="reference" text="参考"/>
<l:gentext key="References" text="参考"/>
<l:gentext key="RefName" text="名称"/>
<l:gentext key="refname" text="名称"/>
<l:gentext key="RefSection" text=""/>
<l:gentext key="refsection" text=""/>
<l:gentext key="RefSynopsisDiv" text="大纲"/>
<l:gentext key="refsynopsisdiv" text="大纲"/>
<l:gentext key="RevHistory" text="修订历史"/>
<l:gentext key="revhistory" text="修订历史"/>
<l:gentext key="revision" text="修订"/>
<l:gentext key="Revision" text="修订"/>
<l:gentext key="sect1" text="节"/>
<l:gentext key="sect2" text="节"/>
<l:gentext key="sect3" text="节"/>
<l:gentext key="sect4" text="节"/>
<l:gentext key="sect5" text="节"/>
<l:gentext key="section" text="节"/>
<l:gentext key="Section" text="节"/>
<l:gentext key="see" text="见"/>
<l:gentext key="See" text="见"/>
<l:gentext key="seealso" text="参见"/>
<l:gentext key="Seealso" text="参见"/>
<l:gentext key="SeeAlso" text="参见"/>
<l:gentext key="set" text="Set"/>
<l:gentext key="Set" text="Set"/>
<l:gentext key="setindex" text="Set Index"/>
<l:gentext key="SetIndex" text="Set Index"/>
<l:gentext key="Sidebar" text=""/>
<l:gentext key="sidebar" text="sidebar"/>
<l:gentext key="step" text="步骤"/>
<l:gentext key="Step" text="步骤"/>
<l:gentext key="table" text="表"/>
<l:gentext key="Table" text="表"/>
<l:gentext key="task" text="任务"/>
<l:gentext key="Task" text="任务"/>
<l:gentext key="tip" text="提示"/>
<l:gentext key="TIP" text="提示"/>
<l:gentext key="Tip" text="提示"/>
<l:gentext key="Warning" text="警告"/>
<l:gentext key="warning" text="警告"/>
<l:gentext key="WARNING" text="警告"/>
<l:gentext key="and" text="和"/>
<l:gentext key="by" text="由"/>
<l:gentext key="Edited" text="编辑时间"/>
<l:gentext key="edited" text="编辑时间"/>
<l:gentext key="Editedby" text="编辑者"/>
<l:gentext key="editedby" text="编辑者"/>
<l:gentext key="in" text="于"/>
<l:gentext key="lastlistcomma" text=""/>
<l:gentext key="listcomma" text="、"/>
<l:gentext key="nonexistantelement" text="不存在的元素"/>
<l:gentext key="notes" text="备注"/>
<l:gentext key="Notes" text="备注"/>
<l:gentext key="Pgs" text="页"/>
<l:gentext key="pgs" text="页"/>
<l:gentext key="Revisedby" text="修订者:"/>
<l:gentext key="revisedby" text="修订者:"/>
<l:gentext key="TableNotes" text="表注"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="表注"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="目录"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="目录"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="未预期的名称"/>
<l:gentext key="unsupported" text="不支持"/>
<l:gentext key="xrefto" text="xref to"/>
<l:gentext key="Authors" text="作者"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="版权编辑"/>
<l:gentext key="graphicdesigner" text="美术编辑"/>
<l:gentext key="productioneditor" text="产品编辑"/>
<l:gentext key="technicaleditor" text="技术编辑"/>
<l:gentext key="translator" text="译者"/>
<l:gentext key="listofequations" text="公式清单"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="公式清单"/>
<l:gentext key="ListofExamples" text="范例清单"/>
<l:gentext key="listofexamples" text="范例清单"/>
<l:gentext key="ListofFigures" text="插图清单"/>
<l:gentext key="listoffigures" text="插图清单"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="过程清单"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="过程清单"/>
<l:gentext key="listoftables" text="表格清单"/>
<l:gentext key="ListofTables" text="表格清单"/>
<l:gentext key="ListofUnknown" text="未知清单"/>
<l:gentext key="listofunknown" text="未知清单"/>
<l:gentext key="nav-home" text="起始页"/>
<l:gentext key="nav-next" text="下一页"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="快进"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="上一页"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="快退"/>
<l:gentext key="nav-up" text="上一级"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="目录"/>
<l:gentext key="Draft" text="草稿"/>
<l:gentext key="above" text="以上"/>
<l:gentext key="below" text="以下"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="一节"/>
<l:gentext key="index symbols" text="符号"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="“"/>
<l:dingbat key="endquote" text="”"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="bullet" text="·"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="附录 %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="第 %n 章 %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="公式 %n. %t"/>
<l:template name="example" text="例 %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="图 %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t"/>
<l:template name="glossentry" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="第 %n 部分 %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="过程 %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="产品 %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="表 %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text=""/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="附录 %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="第 %n 章 %t"/>
<l:template name="part" text="部分 %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="答: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="问: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="问: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(第 %p 页)"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(第 %p 页)"/>
<l:template name="Page" text="第 %p 页"/>
<l:template name="bridgehead" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsection" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsect1" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsect2" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsect3" text="“%t”一节"/>
<l:template name="sect1" text="“%t”一节"/>
<l:template name="sect2" text="“%t”一节"/>
<l:template name="sect3" text="“%t”一节"/>
<l:template name="sect4" text="“%t”一节"/>
<l:template name="sect5" text="“%t”一节"/>
<l:template name="section" text="“%t”一节"/>
<l:template name="simplesect" text="“%t”一节"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="答: %n"/>
<l:template name="appendix" text="附录 %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="第 %n 节"/>
<l:template name="chapter" text="第 %n 章"/>
<l:template name="equation" text="公式 %n"/>
<l:template name="example" text="例 %n"/>
<l:template name="figure" text="图 %n"/>
<l:template name="part" text="第 %n 部分"/>
<l:template name="procedure" text="过程 %n"/>
<l:template name="productionset" text="产品 %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="质保 %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="问: %n"/>
<l:template name="question" text="问: %n"/>
<l:template name="sect1" text="第 %n 节"/>
<l:template name="sect2" text="第 %n 节"/>
<l:template name="sect3" text="第 %n 节"/>
<l:template name="sect4" text="第 %n 节"/>
<l:template name="sect5" text="第 %n 节"/>
<l:template name="section" text="第 %n 节"/>
<l:template name="table" text="表 %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="附录 %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="chapter" text="第 %n 章 %t"/>
<l:template name="equation" text="公式 %n “%t”"/>
<l:template name="example" text="例 %n “%t”"/>
<l:template name="figure" text="图 %n “%t”"/>
<l:template name="part" text="第 %n 部分 “%t”"/>
<l:template name="procedure" text="过程 %n, “%t”"/>
<l:template name="productionset" text="产品 %n, “%t”"/>
<l:template name="qandadiv" text="质保 %n, “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsect2" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsect3" text="“%t”一节"/>
<l:template name="refsection" text="“%t”一节"/>
<l:template name="sect1" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="section" text="第 %n 节 “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="“%t”一节"/>
<l:template name="table" text="表 %n “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text="、"/>
<l:template name="sep2" text="和"/>
<l:template name="seplast" text="和"/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="见%t"/>
<l:template name="seealso" text="参见%t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="受众:"/>
<l:template name="MsgLevel" text="级别:"/>
<l:template name="MsgOrig" text="出处:"/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="Y-m-d"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: " lang="en"/>
<l:template name="suffix" text="]" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="一月"/>
<l:template name="February" text="二月"/>
<l:template name="March" text="三月"/>
<l:template name="April" text="四月"/>
<l:template name="May" text="五月"/>
<l:template name="June" text="六月"/>
<l:template name="July" text="七月"/>
<l:template name="August" text="八月"/>
<l:template name="September" text="九月"/>
<l:template name="October" text="十月"/>
<l:template name="November" text="十一月"/>
<l:template name="December" text="十二月"/>
<l:template name="Monday" text="星期一"/>
<l:template name="Tuesday" text="星期二"/>
<l:template name="Wednesday" text="星期三"/>
<l:template name="Thursday" text="星期四"/>
<l:template name="Friday" text="星期五"/>
<l:template name="Saturday" text="星期六"/>
<l:template name="Sunday" text="星期日"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="一月"/>
<l:template name="Feb" text="二月"/>
<l:template name="Mar" text="三月"/>
<l:template name="Apr" text="四月"/>
<l:template name="May" text="五月"/>
<l:template name="Jun" text="六月"/>
<l:template name="Jul" text="七月"/>
<l:template name="Aug" text="八月"/>
<l:template name="Sep" text="九月"/>
<l:template name="Oct" text="十月"/>
<l:template name="Nov" text="十一月"/>
<l:template name="Dec" text="十二月"/>
<l:template name="Mon" text="周一"/>
<l:template name="Tue" text="周二"/>
<l:template name="Wed" text="周三"/>
<l:template name="Thu" text="周四"/>
<l:template name="Fri" text="周五"/>
<l:template name="Sat" text="周六"/>
<l:template name="Sun" text="周日"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0804 Chinese (CHINA)"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="number-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="range-separator" text="-" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)" lang="en"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al." lang="en"/>
<l:template name="primary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="title.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="medium1" text=" [" lang="en"/>
<l:template name="medium2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; " lang="en"/>
<l:template name="secondary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="respons.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.range" text="-" lang="en"/>
<l:template name="issuing.div" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="partnr.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="publyear.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="upd.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited " lang="en"/>
<l:template name="datecit2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="extent.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="locs.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="location.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="serie.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="notice.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="access" text="Available " lang="en"/>
<l:template name="acctoo" text="Also available " lang="en"/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web" lang="en"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet" lang="en"/>
<l:template name="access.end" text=": " lang="en"/>
<l:template name="link1" text="&lt;" lang="en"/>
<l:template name="link2" text="&gt;" lang="en"/>
<l:template name="access.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="isbn" text="ISBN " lang="en"/>
<l:template name="issn" text="ISSN " lang="en"/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="pattype.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="patnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patdate.sep" text=". " lang="en"/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">其它</l:l>
<l:l i="10">A</l:l>
<l:l i="10">a</l:l>
<l:l i="20">B</l:l>
<l:l i="20">b</l:l>
<l:l i="30">C</l:l>
<l:l i="30">c</l:l>
<l:l i="40">D</l:l>
<l:l i="40">d</l:l>
<l:l i="50">E</l:l>
<l:l i="50">e</l:l>
<l:l i="60">F</l:l>
<l:l i="60">f</l:l>
<l:l i="70">G</l:l>
<l:l i="70">g</l:l>
<l:l i="80">H</l:l>
<l:l i="80">h</l:l>
<l:l i="90">I</l:l>
<l:l i="90">i</l:l>
<l:l i="100">J</l:l>
<l:l i="100">j</l:l>
<l:l i="110">K</l:l>
<l:l i="110">k</l:l>
<l:l i="120">L</l:l>
<l:l i="120">l</l:l>
<l:l i="130">M</l:l>
<l:l i="130">m</l:l>
<l:l i="140">N</l:l>
<l:l i="140">n</l:l>
<l:l i="150">O</l:l>
<l:l i="150">o</l:l>
<l:l i="160">P</l:l>
<l:l i="160">p</l:l>
<l:l i="170">Q</l:l>
<l:l i="170">q</l:l>
<l:l i="180">R</l:l>
<l:l i="180">r</l:l>
<l:l i="190">S</l:l>
<l:l i="190">s</l:l>
<l:l i="200">T</l:l>
<l:l i="200">t</l:l>
<l:l i="210">U</l:l>
<l:l i="210">u</l:l>
<l:l i="220">V</l:l>
<l:l i="220">v</l:l>
<l:l i="230">W</l:l>
<l:l i="230">w</l:l>
<l:l i="240">X</l:l>
<l:l i="240">x</l:l>
<l:l i="250">Y</l:l>
<l:l i="250">y</l:l>
<l:l i="260">Z</l:l>
<l:l i="260">z</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/en.xml
201,4 → 201,1023
<l:gentext key="index symbols" text="Symbols"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅå
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"/>
<l:dingbat key="startquote" text="“"/>
<l:dingbat key="endquote" text="”"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Appendix %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Chapter %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Equation %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Example %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Figure %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t"/>
<l:template name="glossentry" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="Part %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Procedure %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Production %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Table %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text=""/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Appendix %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="Chapter %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Part %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="A: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="Q: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="Q: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)"/>
<l:template name="docname" text=" in %o"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)"/>
<l:template name="Page" text="Page %p"/>
<l:template name="bridgehead" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsection" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect1" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="section" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="the section called “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="A: %n"/>
<l:template name="appendix" text="Appendix %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Section %n"/>
<l:template name="chapter" text="Chapter %n"/>
<l:template name="equation" text="Equation %n"/>
<l:template name="example" text="Example %n"/>
<l:template name="figure" text="Figure %n"/>
<l:template name="part" text="Part %n"/>
<l:template name="procedure" text="Procedure %n"/>
<l:template name="productionset" text="Production %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="Q &amp; A %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="Q: %n"/>
<l:template name="question" text="Q: %n"/>
<l:template name="sect1" text="Section %n"/>
<l:template name="sect2" text="Section %n"/>
<l:template name="sect3" text="Section %n"/>
<l:template name="sect4" text="Section %n"/>
<l:template name="sect5" text="Section %n"/>
<l:template name="section" text="Section %n"/>
<l:template name="table" text="Table %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Appendix %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="chapter" text="Chapter %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Equation %n, “%t”"/>
<l:template name="example" text="Example %n, “%t”"/>
<l:template name="figure" text="Figure %n, “%t”"/>
<l:template name="part" text="Part %n, “%t”"/>
<l:template name="procedure" text="Procedure %n, “%t”"/>
<l:template name="productionset" text="Production %n, “%t”"/>
<l:template name="qandadiv" text="Q &amp; A %n, “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="refsection" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="sect1" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="section" text="Section %n, “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="the section called “%t”"/>
<l:template name="table" text="Table %n, “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" and "/>
<l:template name="seplast" text=", and "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="See %t"/>
<l:template name="seealso" text="See Also %t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Audience: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Level: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Origin: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="m/d/Y"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: "/>
<l:template name="suffix" text="]"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="January"/>
<l:template name="February" text="February"/>
<l:template name="March" text="March"/>
<l:template name="April" text="April"/>
<l:template name="May" text="May"/>
<l:template name="June" text="June"/>
<l:template name="July" text="July"/>
<l:template name="August" text="August"/>
<l:template name="September" text="September"/>
<l:template name="October" text="October"/>
<l:template name="November" text="November"/>
<l:template name="December" text="December"/>
<l:template name="Monday" text="Monday"/>
<l:template name="Tuesday" text="Tuesday"/>
<l:template name="Wednesday" text="Wednesday"/>
<l:template name="Thursday" text="Thursday"/>
<l:template name="Friday" text="Friday"/>
<l:template name="Saturday" text="Saturday"/>
<l:template name="Sunday" text="Sunday"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="Jan"/>
<l:template name="Feb" text="Feb"/>
<l:template name="Mar" text="Mar"/>
<l:template name="Apr" text="Apr"/>
<l:template name="May" text="May"/>
<l:template name="Jun" text="Jun"/>
<l:template name="Jul" text="Jul"/>
<l:template name="Aug" text="Aug"/>
<l:template name="Sep" text="Sep"/>
<l:template name="Oct" text="Oct"/>
<l:template name="Nov" text="Nov"/>
<l:template name="Dec" text="Dec"/>
<l:template name="Mon" text="Mon"/>
<l:template name="Tue" text="Tue"/>
<l:template name="Wed" text="Wed"/>
<l:template name="Thu" text="Thu"/>
<l:template name="Fri" text="Fri"/>
<l:template name="Sat" text="Sat"/>
<l:template name="Sun" text="Sun"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0409 English (UNITED STATES)"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", "/>
<l:template name="number-separator" text=", "/>
<l:template name="range-separator" text="-"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", "/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – "/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – "/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – "/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al."/>
<l:template name="primary.sep" text=". "/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": "/>
<l:template name="title.sep" text=". "/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", "/>
<l:template name="medium1" text=" ["/>
<l:template name="medium2" text="]"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; "/>
<l:template name="secondary.sep" text=". "/>
<l:template name="respons.sep" text=". "/>
<l:template name="edition.sep" text=". "/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", "/>
<l:template name="issuing.range" text="-"/>
<l:template name="issuing.div" text=", "/>
<l:template name="issuing.sep" text=". "/>
<l:template name="partnr.sep" text=". "/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": "/>
<l:template name="publyear.sep" text=", "/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". "/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", "/>
<l:template name="upd.sep" text=", "/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited "/>
<l:template name="datecit2" text="]"/>
<l:template name="extent.sep" text=". "/>
<l:template name="locs.sep" text=", "/>
<l:template name="location.sep" text=". "/>
<l:template name="serie.sep" text=". "/>
<l:template name="notice.sep" text=". "/>
<l:template name="access" text="Available "/>
<l:template name="acctoo" text="Also available "/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet"/>
<l:template name="access.end" text=": "/>
<l:template name="link1" text="&lt;"/>
<l:template name="link2" text="&gt;"/>
<l:template name="access.sep" text=". "/>
<l:template name="isbn" text="ISBN "/>
<l:template name="issn" text="ISSN "/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". "/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". "/>
<l:template name="pattype.sep" text=", "/>
<l:template name="patnum.sep" text=". "/>
<l:template name="patdate.sep" text=". "/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symbols</l:l>
<l:l i="10">A</l:l>
<l:l i="10">a</l:l>
<l:l i="10">À</l:l>
<l:l i="10">à</l:l>
<l:l i="10">Á</l:l>
<l:l i="10">á</l:l>
<l:l i="10">Â</l:l>
<l:l i="10">â</l:l>
<l:l i="10">Ã</l:l>
<l:l i="10">ã</l:l>
<l:l i="10">Ä</l:l>
<l:l i="10">ä</l:l>
<l:l i="10">Å</l:l>
<l:l i="10">å</l:l>
<l:l i="10">Ā</l:l>
<l:l i="10">ā</l:l>
<l:l i="10">Ă</l:l>
<l:l i="10">ă</l:l>
<l:l i="10">Ą</l:l>
<l:l i="10">ą</l:l>
<l:l i="10">Ǎ</l:l>
<l:l i="10">ǎ</l:l>
<l:l i="10">Ǟ</l:l>
<l:l i="10">ǟ</l:l>
<l:l i="10">Ǡ</l:l>
<l:l i="10">ǡ</l:l>
<l:l i="10">Ǻ</l:l>
<l:l i="10">ǻ</l:l>
<l:l i="10">Ȁ</l:l>
<l:l i="10">ȁ</l:l>
<l:l i="10">Ȃ</l:l>
<l:l i="10">ȃ</l:l>
<l:l i="10">Ȧ</l:l>
<l:l i="10">ȧ</l:l>
<l:l i="10">Ḁ</l:l>
<l:l i="10">ḁ</l:l>
<l:l i="10">ẚ</l:l>
<l:l i="10">Ạ</l:l>
<l:l i="10">ạ</l:l>
<l:l i="10">Ả</l:l>
<l:l i="10">ả</l:l>
<l:l i="10">Ấ</l:l>
<l:l i="10">ấ</l:l>
<l:l i="10">Ầ</l:l>
<l:l i="10">ầ</l:l>
<l:l i="10">Ẩ</l:l>
<l:l i="10">ẩ</l:l>
<l:l i="10">Ẫ</l:l>
<l:l i="10">ẫ</l:l>
<l:l i="10">Ậ</l:l>
<l:l i="10">ậ</l:l>
<l:l i="10">Ắ</l:l>
<l:l i="10">ắ</l:l>
<l:l i="10">Ằ</l:l>
<l:l i="10">ằ</l:l>
<l:l i="10">Ẳ</l:l>
<l:l i="10">ẳ</l:l>
<l:l i="10">Ẵ</l:l>
<l:l i="10">ẵ</l:l>
<l:l i="10">Ặ</l:l>
<l:l i="10">ặ</l:l>
<l:l i="20">B</l:l>
<l:l i="20">b</l:l>
<l:l i="20">ƀ</l:l>
<l:l i="20">Ɓ</l:l>
<l:l i="20">ɓ</l:l>
<l:l i="20">Ƃ</l:l>
<l:l i="20">ƃ</l:l>
<l:l i="20">Ḃ</l:l>
<l:l i="20">ḃ</l:l>
<l:l i="20">Ḅ</l:l>
<l:l i="20">ḅ</l:l>
<l:l i="20">Ḇ</l:l>
<l:l i="20">ḇ</l:l>
<l:l i="30">C</l:l>
<l:l i="30">c</l:l>
<l:l i="30">Ç</l:l>
<l:l i="30">ç</l:l>
<l:l i="30">Ć</l:l>
<l:l i="30">ć</l:l>
<l:l i="30">Ĉ</l:l>
<l:l i="30">ĉ</l:l>
<l:l i="30">Ċ</l:l>
<l:l i="30">ċ</l:l>
<l:l i="30">Č</l:l>
<l:l i="30">č</l:l>
<l:l i="30">Ƈ</l:l>
<l:l i="30">ƈ</l:l>
<l:l i="30">ɕ</l:l>
<l:l i="30">Ḉ</l:l>
<l:l i="30">ḉ</l:l>
<l:l i="40">D</l:l>
<l:l i="40">d</l:l>
<l:l i="40">Ď</l:l>
<l:l i="40">ď</l:l>
<l:l i="40">Đ</l:l>
<l:l i="40">đ</l:l>
<l:l i="40">Ɗ</l:l>
<l:l i="40">ɗ</l:l>
<l:l i="40">Ƌ</l:l>
<l:l i="40">ƌ</l:l>
<l:l i="40">Dž</l:l>
<l:l i="40">Dz</l:l>
<l:l i="40">ȡ</l:l>
<l:l i="40">ɖ</l:l>
<l:l i="40">Ḋ</l:l>
<l:l i="40">ḋ</l:l>
<l:l i="40">Ḍ</l:l>
<l:l i="40">ḍ</l:l>
<l:l i="40">Ḏ</l:l>
<l:l i="40">ḏ</l:l>
<l:l i="40">Ḑ</l:l>
<l:l i="40">ḑ</l:l>
<l:l i="40">Ḓ</l:l>
<l:l i="40">ḓ</l:l>
<l:l i="50">E</l:l>
<l:l i="50">e</l:l>
<l:l i="50">È</l:l>
<l:l i="50">è</l:l>
<l:l i="50">É</l:l>
<l:l i="50">é</l:l>
<l:l i="50">Ê</l:l>
<l:l i="50">ê</l:l>
<l:l i="50">Ë</l:l>
<l:l i="50">ë</l:l>
<l:l i="50">Ē</l:l>
<l:l i="50">ē</l:l>
<l:l i="50">Ĕ</l:l>
<l:l i="50">ĕ</l:l>
<l:l i="50">Ė</l:l>
<l:l i="50">ė</l:l>
<l:l i="50">Ę</l:l>
<l:l i="50">ę</l:l>
<l:l i="50">Ě</l:l>
<l:l i="50">ě</l:l>
<l:l i="50">Ȅ</l:l>
<l:l i="50">ȅ</l:l>
<l:l i="50">Ȇ</l:l>
<l:l i="50">ȇ</l:l>
<l:l i="50">Ȩ</l:l>
<l:l i="50">ȩ</l:l>
<l:l i="50">Ḕ</l:l>
<l:l i="50">ḕ</l:l>
<l:l i="50">Ḗ</l:l>
<l:l i="50">ḗ</l:l>
<l:l i="50">Ḙ</l:l>
<l:l i="50">ḙ</l:l>
<l:l i="50">Ḛ</l:l>
<l:l i="50">ḛ</l:l>
<l:l i="50">Ḝ</l:l>
<l:l i="50">ḝ</l:l>
<l:l i="50">Ẹ</l:l>
<l:l i="50">ẹ</l:l>
<l:l i="50">Ẻ</l:l>
<l:l i="50">ẻ</l:l>
<l:l i="50">Ẽ</l:l>
<l:l i="50">ẽ</l:l>
<l:l i="50">Ế</l:l>
<l:l i="50">ế</l:l>
<l:l i="50">Ề</l:l>
<l:l i="50">ề</l:l>
<l:l i="50">Ể</l:l>
<l:l i="50">ể</l:l>
<l:l i="50">Ễ</l:l>
<l:l i="50">ễ</l:l>
<l:l i="50">Ệ</l:l>
<l:l i="50">ệ</l:l>
<l:l i="60">F</l:l>
<l:l i="60">f</l:l>
<l:l i="60">Ƒ</l:l>
<l:l i="60">ƒ</l:l>
<l:l i="60">Ḟ</l:l>
<l:l i="60">ḟ</l:l>
<l:l i="70">G</l:l>
<l:l i="70">g</l:l>
<l:l i="70">Ĝ</l:l>
<l:l i="70">ĝ</l:l>
<l:l i="70">Ğ</l:l>
<l:l i="70">ğ</l:l>
<l:l i="70">Ġ</l:l>
<l:l i="70">ġ</l:l>
<l:l i="70">Ģ</l:l>
<l:l i="70">ģ</l:l>
<l:l i="70">Ɠ</l:l>
<l:l i="70">ɠ</l:l>
<l:l i="70">Ǥ</l:l>
<l:l i="70">ǥ</l:l>
<l:l i="70">Ǧ</l:l>
<l:l i="70">ǧ</l:l>
<l:l i="70">Ǵ</l:l>
<l:l i="70">ǵ</l:l>
<l:l i="70">Ḡ</l:l>
<l:l i="70">ḡ</l:l>
<l:l i="80">H</l:l>
<l:l i="80">h</l:l>
<l:l i="80">Ĥ</l:l>
<l:l i="80">ĥ</l:l>
<l:l i="80">Ħ</l:l>
<l:l i="80">ħ</l:l>
<l:l i="80">Ȟ</l:l>
<l:l i="80">ȟ</l:l>
<l:l i="80">ɦ</l:l>
<l:l i="80">Ḣ</l:l>
<l:l i="80">ḣ</l:l>
<l:l i="80">Ḥ</l:l>
<l:l i="80">ḥ</l:l>
<l:l i="80">Ḧ</l:l>
<l:l i="80">ḧ</l:l>
<l:l i="80">Ḩ</l:l>
<l:l i="80">ḩ</l:l>
<l:l i="80">Ḫ</l:l>
<l:l i="80">ḫ</l:l>
<l:l i="80">ẖ</l:l>
<l:l i="90">I</l:l>
<l:l i="90">i</l:l>
<l:l i="90">Ì</l:l>
<l:l i="90">ì</l:l>
<l:l i="90">Í</l:l>
<l:l i="90">í</l:l>
<l:l i="90">Î</l:l>
<l:l i="90">î</l:l>
<l:l i="90">Ï</l:l>
<l:l i="90">ï</l:l>
<l:l i="90">Ĩ</l:l>
<l:l i="90">ĩ</l:l>
<l:l i="90">Ī</l:l>
<l:l i="90">ī</l:l>
<l:l i="90">Ĭ</l:l>
<l:l i="90">ĭ</l:l>
<l:l i="90">Į</l:l>
<l:l i="90">į</l:l>
<l:l i="90">İ</l:l>
<l:l i="90">Ɨ</l:l>
<l:l i="90">ɨ</l:l>
<l:l i="90">Ǐ</l:l>
<l:l i="90">ǐ</l:l>
<l:l i="90">Ȉ</l:l>
<l:l i="90">ȉ</l:l>
<l:l i="90">Ȋ</l:l>
<l:l i="90">ȋ</l:l>
<l:l i="90">Ḭ</l:l>
<l:l i="90">ḭ</l:l>
<l:l i="90">Ḯ</l:l>
<l:l i="90">ḯ</l:l>
<l:l i="90">Ỉ</l:l>
<l:l i="90">ỉ</l:l>
<l:l i="90">Ị</l:l>
<l:l i="90">ị</l:l>
<l:l i="100">J</l:l>
<l:l i="100">j</l:l>
<l:l i="100">Ĵ</l:l>
<l:l i="100">ĵ</l:l>
<l:l i="100">ǰ</l:l>
<l:l i="100">ʝ</l:l>
<l:l i="110">K</l:l>
<l:l i="110">k</l:l>
<l:l i="110">Ķ</l:l>
<l:l i="110">ķ</l:l>
<l:l i="110">Ƙ</l:l>
<l:l i="110">ƙ</l:l>
<l:l i="110">Ǩ</l:l>
<l:l i="110">ǩ</l:l>
<l:l i="110">Ḱ</l:l>
<l:l i="110">ḱ</l:l>
<l:l i="110">Ḳ</l:l>
<l:l i="110">ḳ</l:l>
<l:l i="110">Ḵ</l:l>
<l:l i="110">ḵ</l:l>
<l:l i="120">L</l:l>
<l:l i="120">l</l:l>
<l:l i="120">Ĺ</l:l>
<l:l i="120">ĺ</l:l>
<l:l i="120">Ļ</l:l>
<l:l i="120">ļ</l:l>
<l:l i="120">Ľ</l:l>
<l:l i="120">ľ</l:l>
<l:l i="120">Ŀ</l:l>
<l:l i="120">ŀ</l:l>
<l:l i="120">Ł</l:l>
<l:l i="120">ł</l:l>
<l:l i="120">ƚ</l:l>
<l:l i="120">Lj</l:l>
<l:l i="120">ȴ</l:l>
<l:l i="120">ɫ</l:l>
<l:l i="120">ɬ</l:l>
<l:l i="120">ɭ</l:l>
<l:l i="120">Ḷ</l:l>
<l:l i="120">ḷ</l:l>
<l:l i="120">Ḹ</l:l>
<l:l i="120">ḹ</l:l>
<l:l i="120">Ḻ</l:l>
<l:l i="120">ḻ</l:l>
<l:l i="120">Ḽ</l:l>
<l:l i="120">ḽ</l:l>
<l:l i="130">M</l:l>
<l:l i="130">m</l:l>
<l:l i="130">ɱ</l:l>
<l:l i="130">Ḿ</l:l>
<l:l i="130">ḿ</l:l>
<l:l i="130">Ṁ</l:l>
<l:l i="130">ṁ</l:l>
<l:l i="130">Ṃ</l:l>
<l:l i="130">ṃ</l:l>
<l:l i="140">N</l:l>
<l:l i="140">n</l:l>
<l:l i="140">Ñ</l:l>
<l:l i="140">ñ</l:l>
<l:l i="140">Ń</l:l>
<l:l i="140">ń</l:l>
<l:l i="140">Ņ</l:l>
<l:l i="140">ņ</l:l>
<l:l i="140">Ň</l:l>
<l:l i="140">ň</l:l>
<l:l i="140">Ɲ</l:l>
<l:l i="140">ɲ</l:l>
<l:l i="140">ƞ</l:l>
<l:l i="140">Ƞ</l:l>
<l:l i="140">Nj</l:l>
<l:l i="140">Ǹ</l:l>
<l:l i="140">ǹ</l:l>
<l:l i="140">ȵ</l:l>
<l:l i="140">ɳ</l:l>
<l:l i="140">Ṅ</l:l>
<l:l i="140">ṅ</l:l>
<l:l i="140">Ṇ</l:l>
<l:l i="140">ṇ</l:l>
<l:l i="140">Ṉ</l:l>
<l:l i="140">ṉ</l:l>
<l:l i="140">Ṋ</l:l>
<l:l i="140">ṋ</l:l>
<l:l i="150">O</l:l>
<l:l i="150">o</l:l>
<l:l i="150">Ò</l:l>
<l:l i="150">ò</l:l>
<l:l i="150">Ó</l:l>
<l:l i="150">ó</l:l>
<l:l i="150">Ô</l:l>
<l:l i="150">ô</l:l>
<l:l i="150">Õ</l:l>
<l:l i="150">õ</l:l>
<l:l i="150">Ö</l:l>
<l:l i="150">ö</l:l>
<l:l i="150">Ø</l:l>
<l:l i="150">ø</l:l>
<l:l i="150">Ō</l:l>
<l:l i="150">ō</l:l>
<l:l i="150">Ŏ</l:l>
<l:l i="150">ŏ</l:l>
<l:l i="150">Ő</l:l>
<l:l i="150">ő</l:l>
<l:l i="150">Ɵ</l:l>
<l:l i="150">Ơ</l:l>
<l:l i="150">ơ</l:l>
<l:l i="150">Ǒ</l:l>
<l:l i="150">ǒ</l:l>
<l:l i="150">Ǫ</l:l>
<l:l i="150">ǫ</l:l>
<l:l i="150">Ǭ</l:l>
<l:l i="150">ǭ</l:l>
<l:l i="150">Ǿ</l:l>
<l:l i="150">ǿ</l:l>
<l:l i="150">Ȍ</l:l>
<l:l i="150">ȍ</l:l>
<l:l i="150">Ȏ</l:l>
<l:l i="150">ȏ</l:l>
<l:l i="150">Ȫ</l:l>
<l:l i="150">ȫ</l:l>
<l:l i="150">Ȭ</l:l>
<l:l i="150">ȭ</l:l>
<l:l i="150">Ȯ</l:l>
<l:l i="150">ȯ</l:l>
<l:l i="150">Ȱ</l:l>
<l:l i="150">ȱ</l:l>
<l:l i="150">Ṍ</l:l>
<l:l i="150">ṍ</l:l>
<l:l i="150">Ṏ</l:l>
<l:l i="150">ṏ</l:l>
<l:l i="150">Ṑ</l:l>
<l:l i="150">ṑ</l:l>
<l:l i="150">Ṓ</l:l>
<l:l i="150">ṓ</l:l>
<l:l i="150">Ọ</l:l>
<l:l i="150">ọ</l:l>
<l:l i="150">Ỏ</l:l>
<l:l i="150">ỏ</l:l>
<l:l i="150">Ố</l:l>
<l:l i="150">ố</l:l>
<l:l i="150">Ồ</l:l>
<l:l i="150">ồ</l:l>
<l:l i="150">Ổ</l:l>
<l:l i="150">ổ</l:l>
<l:l i="150">Ỗ</l:l>
<l:l i="150">ỗ</l:l>
<l:l i="150">Ộ</l:l>
<l:l i="150">ộ</l:l>
<l:l i="150">Ớ</l:l>
<l:l i="150">ớ</l:l>
<l:l i="150">Ờ</l:l>
<l:l i="150">ờ</l:l>
<l:l i="150">Ở</l:l>
<l:l i="150">ở</l:l>
<l:l i="150">Ỡ</l:l>
<l:l i="150">ỡ</l:l>
<l:l i="150">Ợ</l:l>
<l:l i="150">ợ</l:l>
<l:l i="160">P</l:l>
<l:l i="160">p</l:l>
<l:l i="160">Ƥ</l:l>
<l:l i="160">ƥ</l:l>
<l:l i="160">Ṕ</l:l>
<l:l i="160">ṕ</l:l>
<l:l i="160">Ṗ</l:l>
<l:l i="160">ṗ</l:l>
<l:l i="170">Q</l:l>
<l:l i="170">q</l:l>
<l:l i="170">ʠ</l:l>
<l:l i="180">R</l:l>
<l:l i="180">r</l:l>
<l:l i="180">Ŕ</l:l>
<l:l i="180">ŕ</l:l>
<l:l i="180">Ŗ</l:l>
<l:l i="180">ŗ</l:l>
<l:l i="180">Ř</l:l>
<l:l i="180">ř</l:l>
<l:l i="180">Ȑ</l:l>
<l:l i="180">ȑ</l:l>
<l:l i="180">Ȓ</l:l>
<l:l i="180">ȓ</l:l>
<l:l i="180">ɼ</l:l>
<l:l i="180">ɽ</l:l>
<l:l i="180">ɾ</l:l>
<l:l i="180">Ṙ</l:l>
<l:l i="180">ṙ</l:l>
<l:l i="180">Ṛ</l:l>
<l:l i="180">ṛ</l:l>
<l:l i="180">Ṝ</l:l>
<l:l i="180">ṝ</l:l>
<l:l i="180">Ṟ</l:l>
<l:l i="180">ṟ</l:l>
<l:l i="190">S</l:l>
<l:l i="190">s</l:l>
<l:l i="190">Ś</l:l>
<l:l i="190">ś</l:l>
<l:l i="190">Ŝ</l:l>
<l:l i="190">ŝ</l:l>
<l:l i="190">Ş</l:l>
<l:l i="190">ş</l:l>
<l:l i="190">Š</l:l>
<l:l i="190">š</l:l>
<l:l i="190">Ș</l:l>
<l:l i="190">ș</l:l>
<l:l i="190">ʂ</l:l>
<l:l i="190">Ṡ</l:l>
<l:l i="190">ṡ</l:l>
<l:l i="190">Ṣ</l:l>
<l:l i="190">ṣ</l:l>
<l:l i="190">Ṥ</l:l>
<l:l i="190">ṥ</l:l>
<l:l i="190">Ṧ</l:l>
<l:l i="190">ṧ</l:l>
<l:l i="190">Ṩ</l:l>
<l:l i="190">ṩ</l:l>
<l:l i="200">T</l:l>
<l:l i="200">t</l:l>
<l:l i="200">Ţ</l:l>
<l:l i="200">ţ</l:l>
<l:l i="200">Ť</l:l>
<l:l i="200">ť</l:l>
<l:l i="200">Ŧ</l:l>
<l:l i="200">ŧ</l:l>
<l:l i="200">ƫ</l:l>
<l:l i="200">Ƭ</l:l>
<l:l i="200">ƭ</l:l>
<l:l i="200">Ʈ</l:l>
<l:l i="200">ʈ</l:l>
<l:l i="200">Ț</l:l>
<l:l i="200">ț</l:l>
<l:l i="200">ȶ</l:l>
<l:l i="200">Ṫ</l:l>
<l:l i="200">ṫ</l:l>
<l:l i="200">Ṭ</l:l>
<l:l i="200">ṭ</l:l>
<l:l i="200">Ṯ</l:l>
<l:l i="200">ṯ</l:l>
<l:l i="200">Ṱ</l:l>
<l:l i="200">ṱ</l:l>
<l:l i="200">ẗ</l:l>
<l:l i="210">U</l:l>
<l:l i="210">u</l:l>
<l:l i="210">Ù</l:l>
<l:l i="210">ù</l:l>
<l:l i="210">Ú</l:l>
<l:l i="210">ú</l:l>
<l:l i="210">Û</l:l>
<l:l i="210">û</l:l>
<l:l i="210">Ü</l:l>
<l:l i="210">ü</l:l>
<l:l i="210">Ũ</l:l>
<l:l i="210">ũ</l:l>
<l:l i="210">Ū</l:l>
<l:l i="210">ū</l:l>
<l:l i="210">Ŭ</l:l>
<l:l i="210">ŭ</l:l>
<l:l i="210">Ů</l:l>
<l:l i="210">ů</l:l>
<l:l i="210">Ű</l:l>
<l:l i="210">ű</l:l>
<l:l i="210">Ų</l:l>
<l:l i="210">ų</l:l>
<l:l i="210">Ư</l:l>
<l:l i="210">ư</l:l>
<l:l i="210">Ǔ</l:l>
<l:l i="210">ǔ</l:l>
<l:l i="210">Ǖ</l:l>
<l:l i="210">ǖ</l:l>
<l:l i="210">Ǘ</l:l>
<l:l i="210">ǘ</l:l>
<l:l i="210">Ǚ</l:l>
<l:l i="210">ǚ</l:l>
<l:l i="210">Ǜ</l:l>
<l:l i="210">ǜ</l:l>
<l:l i="210">Ȕ</l:l>
<l:l i="210">ȕ</l:l>
<l:l i="210">Ȗ</l:l>
<l:l i="210">ȗ</l:l>
<l:l i="210">Ṳ</l:l>
<l:l i="210">ṳ</l:l>
<l:l i="210">Ṵ</l:l>
<l:l i="210">ṵ</l:l>
<l:l i="210">Ṷ</l:l>
<l:l i="210">ṷ</l:l>
<l:l i="210">Ṹ</l:l>
<l:l i="210">ṹ</l:l>
<l:l i="210">Ṻ</l:l>
<l:l i="210">ṻ</l:l>
<l:l i="210">Ụ</l:l>
<l:l i="210">ụ</l:l>
<l:l i="210">Ủ</l:l>
<l:l i="210">ủ</l:l>
<l:l i="210">Ứ</l:l>
<l:l i="210">ứ</l:l>
<l:l i="210">Ừ</l:l>
<l:l i="210">ừ</l:l>
<l:l i="210">Ử</l:l>
<l:l i="210">ử</l:l>
<l:l i="210">Ữ</l:l>
<l:l i="210">ữ</l:l>
<l:l i="210">Ự</l:l>
<l:l i="210">ự</l:l>
<l:l i="220">V</l:l>
<l:l i="220">v</l:l>
<l:l i="220">Ʋ</l:l>
<l:l i="220">ʋ</l:l>
<l:l i="220">Ṽ</l:l>
<l:l i="220">ṽ</l:l>
<l:l i="220">Ṿ</l:l>
<l:l i="220">ṿ</l:l>
<l:l i="230">W</l:l>
<l:l i="230">w</l:l>
<l:l i="230">Ŵ</l:l>
<l:l i="230">ŵ</l:l>
<l:l i="230">Ẁ</l:l>
<l:l i="230">ẁ</l:l>
<l:l i="230">Ẃ</l:l>
<l:l i="230">ẃ</l:l>
<l:l i="230">Ẅ</l:l>
<l:l i="230">ẅ</l:l>
<l:l i="230">Ẇ</l:l>
<l:l i="230">ẇ</l:l>
<l:l i="230">Ẉ</l:l>
<l:l i="230">ẉ</l:l>
<l:l i="230">ẘ</l:l>
<l:l i="240">X</l:l>
<l:l i="240">x</l:l>
<l:l i="240">Ẋ</l:l>
<l:l i="240">ẋ</l:l>
<l:l i="240">Ẍ</l:l>
<l:l i="240">ẍ</l:l>
<l:l i="250">Y</l:l>
<l:l i="250">y</l:l>
<l:l i="250">Ý</l:l>
<l:l i="250">ý</l:l>
<l:l i="250">ÿ</l:l>
<l:l i="250">Ÿ</l:l>
<l:l i="250">Ŷ</l:l>
<l:l i="250">ŷ</l:l>
<l:l i="250">Ƴ</l:l>
<l:l i="250">ƴ</l:l>
<l:l i="250">Ȳ</l:l>
<l:l i="250">ȳ</l:l>
<l:l i="250">Ẏ</l:l>
<l:l i="250">ẏ</l:l>
<l:l i="250">ẙ</l:l>
<l:l i="250">Ỳ</l:l>
<l:l i="250">ỳ</l:l>
<l:l i="250">Ỵ</l:l>
<l:l i="250">ỵ</l:l>
<l:l i="250">Ỷ</l:l>
<l:l i="250">ỷ</l:l>
<l:l i="250">Ỹ</l:l>
<l:l i="250">ỹ</l:l>
<l:l i="260">Z</l:l>
<l:l i="260">z</l:l>
<l:l i="260">Ź</l:l>
<l:l i="260">ź</l:l>
<l:l i="260">Ż</l:l>
<l:l i="260">ż</l:l>
<l:l i="260">Ž</l:l>
<l:l i="260">ž</l:l>
<l:l i="260">Ƶ</l:l>
<l:l i="260">ƶ</l:l>
<l:l i="260">Ȥ</l:l>
<l:l i="260">ȥ</l:l>
<l:l i="260">ʐ</l:l>
<l:l i="260">ʑ</l:l>
<l:l i="260">Ẑ</l:l>
<l:l i="260">ẑ</l:l>
<l:l i="260">Ẓ</l:l>
<l:l i="260">ẓ</l:l>
<l:l i="260">Ẕ</l:l>
<l:l i="260">ẕ</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/es.xml
31,31 → 31,31
<l:gentext key="abstract" text="resumen"/>
<l:gentext key="Answer" text="R:"/>
<l:gentext key="answer" text="r:"/>
<l:gentext key="Appendix" text="Apéndice"/>
<l:gentext key="appendix" text="apéndice"/>
<l:gentext key="Article" text="Artículo"/>
<l:gentext key="article" text="artículo"/>
<l:gentext key="Appendix" text="Apéndice"/>
<l:gentext key="appendix" text="apéndice"/>
<l:gentext key="Article" text="Artículo"/>
<l:gentext key="article" text="artículo"/>
<l:gentext key="Author" text="Autor"/>
<l:gentext key="Bibliography" text="Bibliografía"/>
<l:gentext key="bibliography" text="bibliografía"/>
<l:gentext key="Bibliography" text="Bibliografía"/>
<l:gentext key="bibliography" text="bibliografía"/>
<l:gentext key="Book" text="Libro"/>
<l:gentext key="book" text="libro"/>
<l:gentext key="CAUTION" text="ATENCIÓN"/>
<l:gentext key="Caution" text="Atención"/>
<l:gentext key="caution" text="atención"/>
<l:gentext key="Chapter" text="Capítulo"/>
<l:gentext key="chapter" text="capítulo"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Colofón"/>
<l:gentext key="colophon" text="colofón"/>
<l:gentext key="CAUTION" text="ATENCIÓN"/>
<l:gentext key="Caution" text="Atención"/>
<l:gentext key="caution" text="atención"/>
<l:gentext key="Chapter" text="Capítulo"/>
<l:gentext key="chapter" text="capítulo"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Colofón"/>
<l:gentext key="colophon" text="colofón"/>
<l:gentext key="Copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="copyright" text="copyright"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Dedicatoria"/>
<l:gentext key="dedication" text="dedicatoria"/>
<l:gentext key="Edition" text="Edición"/>
<l:gentext key="edition" text="edición"/>
<l:gentext key="Edition" text="Edición"/>
<l:gentext key="edition" text="edición"/>
<l:gentext key="Editor" text="Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="Equation" text="Ecuación"/>
<l:gentext key="equation" text="ecuación"/>
<l:gentext key="Equation" text="Ecuación"/>
<l:gentext key="equation" text="ecuación"/>
<l:gentext key="Example" text="Ejemplo"/>
<l:gentext key="example" text="ejemplo"/>
<l:gentext key="Figure" text="Figura"/>
64,13 → 64,13
<l:gentext key="glossary" text="glosario"/>
<l:gentext key="GlossSee" text="Ver"/>
<l:gentext key="glosssee" text="ver"/>
<l:gentext key="GlossSeeAlso" text="Ver también"/>
<l:gentext key="glossseealso" text="ver también"/>
<l:gentext key="GlossSeeAlso" text="Ver también"/>
<l:gentext key="glossseealso" text="ver también"/>
<l:gentext key="IMPORTANT" text="IMPORTANTE"/>
<l:gentext key="important" text="importante"/>
<l:gentext key="Important" text="Importante"/>
<l:gentext key="Index" text="Índice"/>
<l:gentext key="index" text="índice"/>
<l:gentext key="Index" text="Índice"/>
<l:gentext key="index" text="índice"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="isbn"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Aviso Legal"/>
90,9 → 90,9
<l:gentext key="preface" text="prefacio"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procedimiento"/>
<l:gentext key="procedure" text="procedimiento"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Producción"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Fecha de publicación"/>
<l:gentext key="pubdate" text="fecha de publicación"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Producción"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Fecha de publicación"/>
<l:gentext key="pubdate" text="fecha de publicación"/>
<l:gentext key="Published" text="Publicado"/>
<l:gentext key="published" text="publicado"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Publisher" lang="en"/>
108,30 → 108,30
<l:gentext key="References" text="References" lang="en"/>
<l:gentext key="RefName" text="Nombre de referencia"/>
<l:gentext key="refname" text="nombre de referencia"/>
<l:gentext key="RefSection" text="Sección de referencia"/>
<l:gentext key="refsection" text="sección de referencia"/>
<l:gentext key="RefSection" text="Sección de referencia"/>
<l:gentext key="refsection" text="sección de referencia"/>
<l:gentext key="RefSynopsisDiv" text="Sinopsis"/>
<l:gentext key="refsynopsisdiv" text="sinopsis"/>
<l:gentext key="RevHistory" text="Historial de revisiones"/>
<l:gentext key="revhistory" text="Historial de revisiones"/>
<l:gentext key="revision" text="revisión"/>
<l:gentext key="Revision" text="Revisión"/>
<l:gentext key="sect1" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect2" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect3" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect4" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect5" text="Sección"/>
<l:gentext key="section" text="sección"/>
<l:gentext key="Section" text="Sección"/>
<l:gentext key="revision" text="revisión"/>
<l:gentext key="Revision" text="Revisión"/>
<l:gentext key="sect1" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect2" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect3" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect4" text="Sección"/>
<l:gentext key="sect5" text="Sección"/>
<l:gentext key="section" text="sección"/>
<l:gentext key="Section" text="Sección"/>
<l:gentext key="see" text="ver"/>
<l:gentext key="See" text="Ver"/>
<l:gentext key="seealso" text="ver también"/>
<l:gentext key="Seealso" text="Ver también"/>
<l:gentext key="SeeAlso" text="Ver También"/>
<l:gentext key="seealso" text="ver también"/>
<l:gentext key="Seealso" text="Ver también"/>
<l:gentext key="SeeAlso" text="Ver También"/>
<l:gentext key="set" text="conjunto"/>
<l:gentext key="Set" text="Conjunto"/>
<l:gentext key="setindex" text="índice del conjunto"/>
<l:gentext key="SetIndex" text="Índice del Conjunto"/>
<l:gentext key="setindex" text="índice del conjunto"/>
<l:gentext key="SetIndex" text="Índice del Conjunto"/>
<l:gentext key="Sidebar" text="Barra lateral"/>
<l:gentext key="sidebar" text="barra lateral"/>
<l:gentext key="step" text="paso"/>
158,8 → 158,8
<l:gentext key="nonexistantelement" text="elemento inexistente"/>
<l:gentext key="notes" text="notas"/>
<l:gentext key="Notes" text="Notas"/>
<l:gentext key="Pgs" text="Págs."/>
<l:gentext key="pgs" text="págs."/>
<l:gentext key="Pgs" text="Págs."/>
<l:gentext key="pgs" text="págs."/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Revisado por: "/>
<l:gentext key="revisedby" text="revisado por: "/>
<l:gentext key="TableNotes" text="Notas de tabla"/>
197,8 → 197,474
<l:gentext key="Draft" text="Borrador"/>
<l:gentext key="above" text="arriba"/>
<l:gentext key="below" text="abajo"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="sección llamada"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Símbolos"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóúñ"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÑ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅå
<l:gentext key="sectioncalled" text="sección llamada"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Símbolos"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóúñ"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÑ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="“"/>
<l:dingbat key="endquote" text="”"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘" lang="en"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’" lang="en"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Apéndice %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Capítulo %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Ecuación %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Ejemplo %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Figura %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="Parte %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Procedimiento %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Producción %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Tabla %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="" lang="en"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Apéndice %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="Capítulo %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Parte %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="R: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="P: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="P: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)" lang="en"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)" lang="en"/>
<l:template name="Page" text="Page %p" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="“%t”"/>
<l:template name="refsection" text="“%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="“%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="“%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="“%t”"/>
<l:template name="sect1" text="“%t”"/>
<l:template name="sect2" text="“%t”"/>
<l:template name="sect3" text="“%t”"/>
<l:template name="sect4" text="“%t”"/>
<l:template name="sect5" text="“%t”"/>
<l:template name="section" text="“%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="“%t”"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="R: %n"/>
<l:template name="appendix" text="Apéndice %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Sección %n"/>
<l:template name="chapter" text="Capítulo %n"/>
<l:template name="equation" text="Ecuación %n"/>
<l:template name="example" text="Ejemplo %n"/>
<l:template name="figure" text="Figura %n"/>
<l:template name="part" text="Parte %n"/>
<l:template name="procedure" text="Procedimiento %n"/>
<l:template name="productionset" text="Producción %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="P y R %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="P: %n"/>
<l:template name="question" text="P: %n"/>
<l:template name="sect1" text="Sección %n"/>
<l:template name="sect2" text="Sección %n"/>
<l:template name="sect3" text="Sección %n"/>
<l:template name="sect4" text="Sección %n"/>
<l:template name="sect5" text="Sección %n"/>
<l:template name="section" text="Sección %n"/>
<l:template name="table" text="Tabla %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Apéndice %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="chapter" text="Capítulo %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Ecuación %n, “%t”"/>
<l:template name="example" text="Ejemplo %n, “%t”"/>
<l:template name="figure" text="Figura %n, “%t”"/>
<l:template name="part" text="Parte %n, “%t”"/>
<l:template name="procedure" text="Procedimiento %n, “%t”"/>
<l:template name="productionset" text="Producción %n, “%t”"/>
<l:template name="qandadiv" text="P y R %n, “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="sección llamada “%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="sección llamada “%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="sección llamada “%t”"/>
<l:template name="refsection" text="sección llamada “%t”"/>
<l:template name="sect1" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="section" text="Sección %n, “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="sección llamada “%t”"/>
<l:template name="table" text="Tabla %n, “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" y "/>
<l:template name="seplast" text=", y "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="Ver %t"/>
<l:template name="seealso" text="Ver también %t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Audiencia: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Nivel: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Origen: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="m/d/Y" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: " lang="en"/>
<l:template name="suffix" text="]" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="January" lang="en"/>
<l:template name="February" text="February" lang="en"/>
<l:template name="March" text="March" lang="en"/>
<l:template name="April" text="April" lang="en"/>
<l:template name="May" text="May" lang="en"/>
<l:template name="June" text="June" lang="en"/>
<l:template name="July" text="July" lang="en"/>
<l:template name="August" text="August" lang="en"/>
<l:template name="September" text="September" lang="en"/>
<l:template name="October" text="October" lang="en"/>
<l:template name="November" text="November" lang="en"/>
<l:template name="December" text="December" lang="en"/>
<l:template name="Monday" text="Monday" lang="en"/>
<l:template name="Tuesday" text="Tuesday" lang="en"/>
<l:template name="Wednesday" text="Wednesday" lang="en"/>
<l:template name="Thursday" text="Thursday" lang="en"/>
<l:template name="Friday" text="Friday" lang="en"/>
<l:template name="Saturday" text="Saturday" lang="en"/>
<l:template name="Sunday" text="Sunday" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="Jan" lang="en"/>
<l:template name="Feb" text="Feb" lang="en"/>
<l:template name="Mar" text="Mar" lang="en"/>
<l:template name="Apr" text="Apr" lang="en"/>
<l:template name="May" text="May" lang="en"/>
<l:template name="Jun" text="Jun" lang="en"/>
<l:template name="Jul" text="Jul" lang="en"/>
<l:template name="Aug" text="Aug" lang="en"/>
<l:template name="Sep" text="Sep" lang="en"/>
<l:template name="Oct" text="Oct" lang="en"/>
<l:template name="Nov" text="Nov" lang="en"/>
<l:template name="Dec" text="Dec" lang="en"/>
<l:template name="Mon" text="Mon" lang="en"/>
<l:template name="Tue" text="Tue" lang="en"/>
<l:template name="Wed" text="Wed" lang="en"/>
<l:template name="Thu" text="Thu" lang="en"/>
<l:template name="Fri" text="Fri" lang="en"/>
<l:template name="Sat" text="Sat" lang="en"/>
<l:template name="Sun" text="Sun" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x040a Spanish (Traditional Sort)"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="number-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="range-separator" text="-" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)" lang="en"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al." lang="en"/>
<l:template name="primary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="title.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="medium1" text=" [" lang="en"/>
<l:template name="medium2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; " lang="en"/>
<l:template name="secondary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="respons.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.range" text="-" lang="en"/>
<l:template name="issuing.div" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="partnr.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="publyear.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="upd.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited " lang="en"/>
<l:template name="datecit2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="extent.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="locs.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="location.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="serie.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="notice.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="access" text="Available " lang="en"/>
<l:template name="acctoo" text="Also available " lang="en"/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web" lang="en"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet" lang="en"/>
<l:template name="access.end" text=": " lang="en"/>
<l:template name="link1" text="&lt;" lang="en"/>
<l:template name="link2" text="&gt;" lang="en"/>
<l:template name="access.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="isbn" text="ISBN " lang="en"/>
<l:template name="issn" text="ISSN " lang="en"/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="pattype.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="patnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patdate.sep" text=". " lang="en"/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Símbolos</l:l>
<l:l i="1">A</l:l>
<l:l i="1">a</l:l>
<l:l i="1">á</l:l>
<l:l i="1">Á</l:l>
<l:l i="2">B</l:l>
<l:l i="2">b</l:l>
<l:l i="3">C</l:l>
<l:l i="3">c</l:l>
<l:l i="4">CH</l:l>
<l:l i="4">ch</l:l>
<l:l i="5">D</l:l>
<l:l i="5">d</l:l>
<l:l i="6">E</l:l>
<l:l i="6">e</l:l>
<l:l i="6">É</l:l>
<l:l i="6">é</l:l>
<l:l i="7">F</l:l>
<l:l i="7">f</l:l>
<l:l i="8">G</l:l>
<l:l i="8">g</l:l>
<l:l i="9">H</l:l>
<l:l i="9">h</l:l>
<l:l i="10">I</l:l>
<l:l i="10">i</l:l>
<l:l i="10">Í</l:l>
<l:l i="10">í</l:l>
<l:l i="11">J</l:l>
<l:l i="11">j</l:l>
<l:l i="12">K</l:l>
<l:l i="12">k</l:l>
<l:l i="13">L</l:l>
<l:l i="13">l</l:l>
<l:l i="14">LL</l:l>
<l:l i="14">ll</l:l>
<l:l i="15">M</l:l>
<l:l i="15">m</l:l>
<l:l i="16">N</l:l>
<l:l i="16">n</l:l>
<l:l i="17">Ñ</l:l>
<l:l i="17">ñ</l:l>
<l:l i="18">O</l:l>
<l:l i="18">o</l:l>
<l:l i="18">Ó</l:l>
<l:l i="18">ó</l:l>
<l:l i="19">P</l:l>
<l:l i="19">p</l:l>
<l:l i="20">Q</l:l>
<l:l i="20">q</l:l>
<l:l i="21">R</l:l>
<l:l i="21">r</l:l>
<l:l i="22">S</l:l>
<l:l i="22">s</l:l>
<l:l i="23">T</l:l>
<l:l i="23">t</l:l>
<l:l i="24">U</l:l>
<l:l i="24">u</l:l>
<l:l i="24">Ú</l:l>
<l:l i="24">ú</l:l>
<l:l i="25">V</l:l>
<l:l i="25">v</l:l>
<l:l i="26">W</l:l>
<l:l i="26">w</l:l>
<l:l i="27">X</l:l>
<l:l i="27">x</l:l>
<l:l i="28">Y</l:l>
<l:l i="28">y</l:l>
<l:l i="29">Z</l:l>
<l:l i="29">z</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/fr.xml
27,10 → 27,10
<!-- ******************************************************************** -->
 
 
<l:gentext key="Abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="Answer" text="R :"/>
<l:gentext key="answer" text="R :"/>
<l:gentext key="Abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="abstract" text="Résumé"/>
<l:gentext key="Answer" text="R :"/>
<l:gentext key="answer" text="R :"/>
<l:gentext key="Appendix" text="Annexe"/>
<l:gentext key="appendix" text="annexe"/>
<l:gentext key="Article" text="Article"/>
45,17 → 45,17
<l:gentext key="caution" text="Attention"/>
<l:gentext key="Chapter" text="Chapitre"/>
<l:gentext key="chapter" text="chapitre"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="colophon" text="Achevé d'imprimer"/>
<l:gentext key="Copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="Edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="dedication" text="Dédicace"/>
<l:gentext key="Edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="edition" text="Édition"/>
<l:gentext key="Editor" text="Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="Equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="Equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="equation" text="Équation"/>
<l:gentext key="Example" text="Exemple"/>
<l:gentext key="example" text="Exemple"/>
<l:gentext key="Figure" text="Figure"/>
73,10 → 73,10
<l:gentext key="index" text="Index"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="ISBN"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="msgaud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="Note légale"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="msgaud" text="Public visé"/>
<l:gentext key="MsgLevel" text="Niveau"/>
<l:gentext key="msglevel" text="Niveau"/>
<l:gentext key="MsgOrig" text="Origine"/>
86,25 → 86,25
<l:gentext key="note" text="Note"/>
<l:gentext key="Part" text="Partie"/>
<l:gentext key="part" text="Partie"/>
<l:gentext key="Preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="Preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="preface" text="Préface"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="procedure" text="Procédure"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Production"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Date de publication"/>
<l:gentext key="pubdate" text="Date de publication"/>
<l:gentext key="Published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="Published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="published" text="Publié le"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Publisher" lang="en"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="Q &amp; R"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="Q &amp; R"/>
<l:gentext key="QandASet" text="Frequently Asked Questions" lang="en"/>
<l:gentext key="Question" text="Q :"/>
<l:gentext key="question" text="Q :"/>
<l:gentext key="Question" text="Q :"/>
<l:gentext key="question" text="Q :"/>
<l:gentext key="RefEntry" text=""/>
<l:gentext key="refentry" text=""/>
<l:gentext key="Reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="Reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="reference" text="Référence"/>
<l:gentext key="References" text="References" lang="en"/>
<l:gentext key="RefName" text="Nom"/>
<l:gentext key="refname" text="Nom"/>
134,8 → 134,8
<l:gentext key="SetIndex" text="Index"/>
<l:gentext key="Sidebar" text="Filet vertical"/>
<l:gentext key="sidebar" text="Filet vertical"/>
<l:gentext key="step" text="étape"/>
<l:gentext key="Step" text="Étape"/>
<l:gentext key="step" text="étape"/>
<l:gentext key="Step" text="Étape"/>
<l:gentext key="table" text="Tableau"/>
<l:gentext key="Table" text="Tableau"/>
<l:gentext key="task" text="Task" lang="en"/>
148,27 → 148,27
<l:gentext key="WARNING" text="AVERTISSEMENT"/>
<l:gentext key="and" text="et"/>
<l:gentext key="by" text="par"/>
<l:gentext key="Edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="Editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="Edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="edited" text="Publié"/>
<l:gentext key="Editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="editedby" text="Publié par"/>
<l:gentext key="in" text="dans"/>
<l:gentext key="lastlistcomma" text=","/>
<l:gentext key="listcomma" text=","/>
<l:gentext key="nonexistantelement" text="Cet élément n'existe pas"/>
<l:gentext key="nonexistantelement" text="Cet élément n'existe pas"/>
<l:gentext key="notes" text="Notes"/>
<l:gentext key="Notes" text="Notes"/>
<l:gentext key="Pgs" text="Pages"/>
<l:gentext key="pgs" text="Pages"/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Revu et corrigé par : "/>
<l:gentext key="revisedby" text="Revu et corrigé par : "/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Revu et corrigé par : "/>
<l:gentext key="revisedby" text="Revu et corrigé par : "/>
<l:gentext key="TableNotes" text="Remarques"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="Remarques"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nom d'élément inattendu"/>
<l:gentext key="unsupported" text="Non reconnu par le système"/>
<l:gentext key="xrefto" text="Référence vers"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="Table des matières"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nom d'élément inattendu"/>
<l:gentext key="unsupported" text="Non reconnu par le système"/>
<l:gentext key="xrefto" text="Référence vers"/>
<l:gentext key="Authors" text="Authors" lang="en"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="Copy Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="graphicdesigner" text="Graphic Designer" lang="en"/>
175,14 → 175,14
<l:gentext key="productioneditor" text="Production Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="technicaleditor" text="Technical Editor" lang="en"/>
<l:gentext key="translator" text="Translator" lang="en"/>
<l:gentext key="listofequations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="listofequations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="Liste des équations"/>
<l:gentext key="ListofExamples" text="Liste des exemples"/>
<l:gentext key="listofexamples" text="Liste des exemples"/>
<l:gentext key="ListofFigures" text="Liste des illustrations"/>
<l:gentext key="listoffigures" text="Liste des illustrations"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="Liste des procédures"/>
<l:gentext key="listoftables" text="Liste des tableaux"/>
<l:gentext key="ListofTables" text="Liste des tableaux"/>
<l:gentext key="ListofUnknown" text="Liste inconnue"/>
190,15 → 190,495
<l:gentext key="nav-home" text="Sommaire"/>
<l:gentext key="nav-next" text="Suivant"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="Avance rapide"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Précédent"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Arrière rapide"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Niveau supérieur"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Précédent"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Arrière rapide"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Niveau supérieur"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="TdM"/>
<l:gentext key="Draft" text="Brouillon"/>
<l:gentext key="above" text="au-dessus"/>
<l:gentext key="below" text="au-dessous"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="la section intitulée"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="la section intitulée"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Symboles"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzâêîôûëïüàèùéçæ½"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÂÊÎÔÛËÏÜÀÈÙÉÇƼ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅå
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzâêîôûëïüàèùéçæœ"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÂÊÎÔÛËÏÜÀÈÙÉÇÆŒ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="« "/>
<l:dingbat key="endquote" text=" »"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="“"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="”"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‹"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="›"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Annexe %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Chapitre %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Équation %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Exemple %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Figure %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Procédure %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Production %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Tableau %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text=""/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Annexe %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="Chapitre %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Partie %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="R : %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="Q : %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="Q : %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)"/>
<l:template name="Page" text="Page %p"/>
<l:template name="bridgehead" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsection" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsect1" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsect2" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsect3" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="sect1" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="sect2" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="sect3" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="sect4" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="sect5" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="section" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="simplesect" text="la section intitulée « %t »"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="R : %n"/>
<l:template name="appendix" text="Annexe %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Section %n"/>
<l:template name="chapter" text="Chapitre %n"/>
<l:template name="equation" text="Équation %n"/>
<l:template name="example" text="Exemple %n"/>
<l:template name="figure" text="Figure %n"/>
<l:template name="part" text="Partie %n"/>
<l:template name="procedure" text="Procédure %n"/>
<l:template name="productionset" text="Production %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="Q &amp; R %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="Q : %n"/>
<l:template name="question" text="Q : %n"/>
<l:template name="sect1" text="Section %n"/>
<l:template name="sect2" text="Section %n"/>
<l:template name="sect3" text="Section %n"/>
<l:template name="sect4" text="Section %n"/>
<l:template name="sect5" text="Section %n"/>
<l:template name="section" text="Section %n"/>
<l:template name="table" text="Tableau %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Annexe %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="chapter" text="Chapitre %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Équation %n, « %t »"/>
<l:template name="example" text="Exemple %n, « %t »"/>
<l:template name="figure" text="Figure %n, « %t »"/>
<l:template name="part" text="Partie %n, « %t »"/>
<l:template name="procedure" text="Procédure %n, « %t »"/>
<l:template name="productionset" text="Production %n, « %t »"/>
<l:template name="qandadiv" text="Q &amp; R %n, « %t »"/>
<l:template name="refsect1" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsect2" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsect3" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="refsection" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="sect1" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="sect2" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="sect3" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="sect4" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="sect5" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="section" text="Section %n, « %t »"/>
<l:template name="simplesect" text="la section intitulée « %t »"/>
<l:template name="table" text="Tableau %n, « %t »"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" et "/>
<l:template name="seplast" text=", et "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="Voir %t"/>
<l:template name="seealso" text="Voir aussi %t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Public visé: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Niveau: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Origine: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="d/m/Y"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: " lang="en"/>
<l:template name="suffix" text="]" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="janvier"/>
<l:template name="February" text="février"/>
<l:template name="March" text="mars"/>
<l:template name="April" text="avril"/>
<l:template name="May" text="mai"/>
<l:template name="June" text="juin"/>
<l:template name="July" text="juillet"/>
<l:template name="August" text="août"/>
<l:template name="September" text="septembre"/>
<l:template name="October" text="octobre"/>
<l:template name="November" text="novembre"/>
<l:template name="December" text="décembre"/>
<l:template name="Monday" text="lundi"/>
<l:template name="Tuesday" text="mardi"/>
<l:template name="Wednesday" text="mercredi"/>
<l:template name="Thursday" text="jeudi"/>
<l:template name="Friday" text="vendredi"/>
<l:template name="Saturday" text="samedi"/>
<l:template name="Sunday" text="dimanche"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="jan"/>
<l:template name="Feb" text="fév"/>
<l:template name="Mar" text="mar"/>
<l:template name="Apr" text="avr"/>
<l:template name="May" text="mai"/>
<l:template name="Jun" text="jun"/>
<l:template name="Jul" text="jui"/>
<l:template name="Aug" text="aoû"/>
<l:template name="Sep" text="sep"/>
<l:template name="Oct" text="oct"/>
<l:template name="Nov" text="nov"/>
<l:template name="Dec" text="déc"/>
<l:template name="Mon" text="lun"/>
<l:template name="Tue" text="mar"/>
<l:template name="Wed" text="mer"/>
<l:template name="Thu" text="jeu"/>
<l:template name="Fri" text="ven"/>
<l:template name="Sat" text="sam"/>
<l:template name="Sun" text="dim"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x040c French (FRANCE)"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="number-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="range-separator" text="-" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)" lang="en"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al." lang="en"/>
<l:template name="primary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="title.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="medium1" text=" [" lang="en"/>
<l:template name="medium2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; " lang="en"/>
<l:template name="secondary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="respons.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.range" text="-" lang="en"/>
<l:template name="issuing.div" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="partnr.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="publyear.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="upd.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited " lang="en"/>
<l:template name="datecit2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="extent.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="locs.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="location.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="serie.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="notice.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="access" text="Available " lang="en"/>
<l:template name="acctoo" text="Also available " lang="en"/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web" lang="en"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet" lang="en"/>
<l:template name="access.end" text=": " lang="en"/>
<l:template name="link1" text="&lt;" lang="en"/>
<l:template name="link2" text="&gt;" lang="en"/>
<l:template name="access.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="isbn" text="ISBN " lang="en"/>
<l:template name="issn" text="ISSN " lang="en"/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="pattype.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="patnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patdate.sep" text=". " lang="en"/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symboles</l:l>
<l:l i="1">A</l:l>
<l:l i="1">a</l:l>
<l:l i="1">à</l:l>
<l:l i="1">À</l:l>
<l:l i="1">â</l:l>
<l:l i="1">Â</l:l>
<l:l i="1">Æ</l:l>
<l:l i="1">æ</l:l>
<l:l i="2">B</l:l>
<l:l i="2">b</l:l>
<l:l i="3">C</l:l>
<l:l i="3">c</l:l>
<l:l i="3">ç</l:l>
<l:l i="4">D</l:l>
<l:l i="4">d</l:l>
<l:l i="5">E</l:l>
<l:l i="5">e</l:l>
<l:l i="5">ê</l:l>
<l:l i="5">Ê</l:l>
<l:l i="5">é</l:l>
<l:l i="5">É</l:l>
<l:l i="5">è</l:l>
<l:l i="5">È</l:l>
<l:l i="5">ë</l:l>
<l:l i="5">Ë</l:l>
<l:l i="5">€</l:l>
<l:l i="6">F</l:l>
<l:l i="6">f</l:l>
<l:l i="7">G</l:l>
<l:l i="7">g</l:l>
<l:l i="8">H</l:l>
<l:l i="8">h</l:l>
<l:l i="9">I</l:l>
<l:l i="9">i</l:l>
<l:l i="9">Î</l:l>
<l:l i="9">î</l:l>
<l:l i="9">Ï</l:l>
<l:l i="9">ï</l:l>
<l:l i="10">J</l:l>
<l:l i="10">j</l:l>
<l:l i="11">K</l:l>
<l:l i="11">k</l:l>
<l:l i="12">L</l:l>
<l:l i="12">l</l:l>
<l:l i="13">M</l:l>
<l:l i="13">m</l:l>
<l:l i="14">N</l:l>
<l:l i="14">n</l:l>
<l:l i="15">O</l:l>
<l:l i="15">o</l:l>
<l:l i="15">Ö</l:l>
<l:l i="15">ö</l:l>
<l:l i="15">Œ</l:l>
<l:l i="15">œ</l:l>
<l:l i="16">P</l:l>
<l:l i="16">p</l:l>
<l:l i="17">Q</l:l>
<l:l i="17">q</l:l>
<l:l i="18">R</l:l>
<l:l i="18">r</l:l>
<l:l i="19">S</l:l>
<l:l i="19">s</l:l>
<l:l i="20">T</l:l>
<l:l i="20">t</l:l>
<l:l i="21">U</l:l>
<l:l i="21">u</l:l>
<l:l i="21">Ù</l:l>
<l:l i="21">ù</l:l>
<l:l i="21">Û</l:l>
<l:l i="21">û</l:l>
<l:l i="21">Ü</l:l>
<l:l i="21">ü</l:l>
<l:l i="22">V</l:l>
<l:l i="22">v</l:l>
<l:l i="23">W</l:l>
<l:l i="23">w</l:l>
<l:l i="24">X</l:l>
<l:l i="24">x</l:l>
<l:l i="25">Y</l:l>
<l:l i="25">y</l:l>
<l:l i="26">Z</l:l>
<l:l i="26">z</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/docbook-xsl-snapshot/common/it.xml
201,4 → 201,1023
<l:gentext key="index symbols" text="Simboli"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅå
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="«"/>
<l:dingbat key="endquote" text="»"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="“"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="”"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘" lang="en"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’" lang="en"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Appendice %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Capitolo %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Equazione %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Esempio %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Figura %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="Parte %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Procedura %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Produzione %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Tabella %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text=""/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Appendice %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="Capitolo %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Parte %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="answer" text="R: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="D: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="D: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)" lang="en"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)" lang="en"/>
<l:template name="Page" text="Page %p" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsection" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsect1" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsect2" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsect3" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="sect1" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="sect2" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="sect3" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="sect4" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="sect5" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="section" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="simplesect" text="la sezione chiamata «%t»"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="R: %n"/>
<l:template name="appendix" text="Appendice %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Sezione %n"/>
<l:template name="chapter" text="Capitolo %n"/>
<l:template name="equation" text="Equazione %n"/>
<l:template name="example" text="Esempio %n"/>
<l:template name="figure" text="Figura %n"/>
<l:template name="part" text="Parte %n"/>
<l:template name="procedure" text="Procedura %n"/>
<l:template name="productionset" text="Produzione %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="D e R %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="D: %n"/>
<l:template name="question" text="D: %n"/>
<l:template name="sect1" text="Sezione %n"/>
<l:template name="sect2" text="Sezione %n"/>
<l:template name="sect3" text="Sezione %n"/>
<l:template name="sect4" text="Sezione %n"/>
<l:template name="sect5" text="Sezione %n"/>
<l:template name="section" text="Sezione %n"/>
<l:template name="table" text="Tabella %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Appendice %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="chapter" text="Capitolo %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Equazione %n, «%t»"/>
<l:template name="example" text="Esempio %n, «%t»"/>
<l:template name="figure" text="Figura %n, «%t»"/>
<l:template name="part" text="Parte %n, «%t»"/>
<l:template name="procedure" text="Procedura %n, «%t»"/>
<l:template name="productionset" text="Produzione %n, «%t»"/>
<l:template name="qandadiv" text="D e R %n, «%t»"/>
<l:template name="refsect1" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsect2" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsect3" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="refsection" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="sect1" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="sect2" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="sect3" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="sect4" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="sect5" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="section" text="Sezione %n, «%t»"/>
<l:template name="simplesect" text="la sezione chiamata «%t»"/>
<l:template name="table" text="Tabella %n, «%t»"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" e "/>
<l:template name="seplast" text=", e "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="Vedi %t"/>
<l:template name="seealso" text="Vedi Anche %t"/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Pubblico: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Livello: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Origine: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="d/m/Y"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definition: " lang="en"/>
<l:template name="suffix" text="]" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="gennaio"/>
<l:template name="February" text="febbraio"/>
<l:template name="March" text="marzo"/>
<l:template name="April" text="aprile"/>
<l:template name="May" text="maggio"/>
<l:template name="June" text="giugno"/>
<l:template name="July" text="luglio"/>
<l:template name="August" text="agosto"/>
<l:template name="September" text="settembre"/>
<l:template name="October" text="ottobre"/>
<l:template name="November" text="novembre"/>
<l:template name="December" text="dicembre"/>
<l:template name="Monday" text="lunedì"/>
<l:template name="Tuesday" text="martedì"/>
<l:template name="Wednesday" text="mercoledì"/>
<l:template name="Thursday" text="giovedì"/>
<l:template name="Friday" text="venerdì"/>
<l:template name="Saturday" text="sabato"/>
<l:template name="Sunday" text="domenica"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="gen"/>
<l:template name="Feb" text="feb"/>
<l:template name="Mar" text="mar"/>
<l:template name="Apr" text="apr"/>
<l:template name="May" text="mag"/>
<l:template name="Jun" text="giu"/>
<l:template name="Jul" text="lug"/>
<l:template name="Aug" text="ago"/>
<l:template name="Sep" text="set"/>
<l:template name="Oct" text="ott"/>
<l:template name="Nov" text="nov"/>
<l:template name="Dec" text="dic"/>
<l:template name="Mon" text="lun"/>
<l:template name="Tue" text="mar"/>
<l:template name="Wed" text="mer"/>
<l:template name="Thu" text="gio"/>
<l:template name="Fri" text="ven"/>
<l:template name="Sat" text="sab"/>
<l:template name="Sun" text="dom"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0410 Italian"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="number-separator" text=", " lang="en"/>
<l:template name="range-separator" text="-" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – " lang="en"/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)" lang="en"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al." lang="en"/>
<l:template name="primary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="title.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="medium1" text=" [" lang="en"/>
<l:template name="medium2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; " lang="en"/>
<l:template name="secondary.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="respons.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.range" text="-" lang="en"/>
<l:template name="issuing.div" text=", " lang="en"/>
<l:template name="issuing.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="partnr.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": " lang="en"/>
<l:template name="publyear.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="upd.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited " lang="en"/>
<l:template name="datecit2" text="]" lang="en"/>
<l:template name="extent.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="locs.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="location.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="serie.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="notice.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="access" text="Available " lang="en"/>
<l:template name="acctoo" text="Also available " lang="en"/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web" lang="en"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet" lang="en"/>
<l:template name="access.end" text=": " lang="en"/>
<l:template name="link1" text="&lt;" lang="en"/>
<l:template name="link2" text="&gt;" lang="en"/>
<l:template name="access.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="isbn" text="ISBN " lang="en"/>
<l:template name="issn" text="ISSN " lang="en"/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="pattype.sep" text=", " lang="en"/>
<l:template name="patnum.sep" text=". " lang="en"/>
<l:template name="patdate.sep" text=". " lang="en"/>
</l:context><l:letters lang="en"><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symbols</l:l>
<l:l i="10">A</l:l>
<l:l i="10">a</l:l>
<l:l i="10">À</l:l>
<l:l i="10">à</l:l>
<l:l i="10">Á</l:l>
<l:l i="10">á</l:l>
<l:l i="10">Â</l:l>
<l:l i="10">â</l:l>
<l:l i="10">Ã</l:l>
<l:l i="10">ã</l:l>
<l:l i="10">Ä</l:l>
<l:l i="10">ä</l:l>
<l:l i="10">Å</l:l>
<l:l i="10">å</l:l>
<l:l i="10">Ā</l:l>
<l:l i="10">ā</l:l>
<l:l i="10">Ă</l:l>
<l:l i="10">ă</l:l>
<l:l i="10">Ą</l:l>
<l:l i="10">ą</l:l>
<l:l i="10">Ǎ</l:l>
<l:l i="10">ǎ</l:l>
<l:l i="10">Ǟ</l:l>
<l:l i="10">ǟ</l:l>
<l:l i="10">Ǡ</l:l>
<l:l i="10">ǡ</l:l>
<l:l i="10">Ǻ</l:l>
<l:l i="10">ǻ</l:l>
<l:l i="10">Ȁ</l:l>
<l:l i="10">ȁ</l:l>
<l:l i="10">Ȃ</l:l>
<l:l i="10">ȃ</l:l>
<l:l i="10">Ȧ</l:l>
<l:l i="10">ȧ</l:l>
<l:l i="10">Ḁ</l:l>
<l:l i="10">ḁ</l:l>
<l:l i="10">ẚ</l:l>
<l:l i="10">Ạ</l:l>
<l:l i="10">ạ</l:l>
<l:l i="10">Ả</l:l>
<l:l i="10">ả</l:l>
<l:l i="10">Ấ</l:l>
<l:l i="10">ấ</l:l>
<l:l i="10">Ầ</l:l>
<l:l i="10">ầ</l:l>
<l:l i="10">Ẩ</l:l>
<l:l i="10">ẩ</l:l>
<l:l i="10">Ẫ</l:l>
<l:l i="10">ẫ</l:l>
<l:l i="10">Ậ</l:l>
<l:l i="10">ậ</l:l>
<l:l i="10">Ắ</l:l>
<l:l i="10">ắ</l:l>
<l:l i="10">Ằ</l:l>
<l:l i="10">ằ</l:l>
<l:l i="10">Ẳ</l:l>
<l:l i="10">ẳ</l:l>
<l:l i="10">Ẵ</l:l>
<l:l i="10">ẵ</l:l>
<l:l i="10">Ặ</l:l>
<l:l i="10">ặ</l:l>
<l:l i="20">B</l:l>
<l:l i="20">b</l:l>
<l:l i="20">ƀ</l:l>
<l:l i="20">Ɓ</l:l>
<l:l i="20">ɓ</l:l>
<l:l i="20">Ƃ</l:l>
<l:l i="20">ƃ</l:l>
<l:l i="20">Ḃ</l:l>
<l:l i="20">ḃ</l:l>
<l:l i="20">Ḅ</l:l>
<l:l i="20">ḅ</l:l>
<l:l i="20">Ḇ</l:l>
<l:l i="20">ḇ</l:l>
<l:l i="30">C</l:l>
<l:l i="30">c</l:l>
<l:l i="30">Ç</l:l>
<l:l i="30">ç</l:l>
<l:l i="30">Ć</l:l>
<l:l i="30">ć</l:l>
<l:l i="30">Ĉ</l:l>
<l:l i="30">ĉ</l:l>
<l:l i="30">Ċ</l:l>
<l:l i="30">ċ</l:l>
<l:l i="30">Č</l:l>
<l:l i="30">č</l:l>
<l:l i="30">Ƈ</l:l>
<l:l i="30">ƈ</l:l>
<l:l i="30">ɕ</l:l>
<l:l i="30">Ḉ</l:l>
<l:l i="30">ḉ</l:l>
<l:l i="40">D</l:l>
<l:l i="40">d</l:l>
<l:l i="40">Ď</l:l>
<l:l i="40">ď</l:l>
<l:l i="40">Đ</l:l>
<l:l i="40">đ</l:l>
<l:l i="40">Ɗ</l:l>
<l:l i="40">ɗ</l:l>
<l:l i="40">Ƌ</l:l>
<l:l i="40">ƌ</l:l>
<l:l i="40">Dž</l:l>
<l:l i="40">Dz</l:l>
<l:l i="40">ȡ</l:l>
<l:l i="40">ɖ</l:l>
<l:l i="40">Ḋ</l:l>
<l:l i="40">ḋ</l:l>
<l:l i="40">Ḍ</l:l>
<l:l i="40">ḍ</l:l>
<l:l i="40">Ḏ</l:l>
<l:l i="40">ḏ</l:l>
<l:l i="40">Ḑ</l:l>
<l:l i="40">ḑ</l:l>
<l:l i="40">Ḓ</l:l>
<l:l i="40">ḓ</l:l>
<l:l i="50">E</l:l>
<l:l i="50">e</l:l>
<l:l i="50">È</l:l>
<l:l i="50">è</l:l>
<l:l i="50">É</l:l>
<l:l i="50">é</l:l>
<l:l i="50">Ê</l:l>
<l:l i="50">ê</l:l>
<l:l i="50">Ë</l:l>
<l:l i="50">ë</l:l>
<l:l i="50">Ē</l:l>
<l:l i="50">ē</l:l>
<l:l i="50">Ĕ</l:l>
<l:l i="50">ĕ</l:l>
<l:l i="50">Ė</l:l>
<l:l i="50">ė</l:l>
<l:l i="50">Ę</l:l>
<l:l i="50">ę</l:l>
<l:l i="50">Ě</l:l>
<l:l i="50">ě</l:l>
<l:l i="50">Ȅ</l:l>
<l:l i="50">ȅ</l:l>
<l:l i="50">Ȇ</l:l>
<l:l i="50">ȇ</l:l>
<l:l i="50">Ȩ</l:l>
<l:l i="50">ȩ</l:l>
<l:l i="50">Ḕ</l:l>
<l:l i="50">ḕ</l:l>
<l:l i="50">Ḗ</l:l>
<l:l i="50">ḗ</l:l>
<l:l i="50">Ḙ</l:l>
<l:l i="50">ḙ</l:l>
<l:l i="50">Ḛ</l:l>
<l:l i="50">ḛ</l:l>
<l:l i="50">Ḝ</l:l>
<l:l i="50">ḝ</l:l>
<l:l i="50">Ẹ</l:l>
<l:l i="50">ẹ</l:l>
<l:l i="50">Ẻ</l:l>
<l:l i="50">ẻ</l:l>
<l:l i="50">Ẽ</l:l>
<l:l i="50">ẽ</l:l>
<l:l i="50">Ế</l:l>
<l:l i="50">ế</l:l>
<l:l i="50">Ề</l:l>
<l:l i="50">ề</l:l>
<l:l i="50">Ể</l:l>
<l:l i="50">ể</l:l>
<l:l i="50">Ễ</l:l>
<l:l i="50">ễ</l:l>
<l:l i="50">Ệ</l:l>
<l:l i="50">ệ</l:l>
<l:l i="60">F</l:l>
<l:l i="60">f</l:l>
<l:l i="60">Ƒ</l:l>
<l:l i="60">ƒ</l:l>
<l:l i="60">Ḟ</l:l>
<l:l i="60">ḟ</l:l>
<l:l i="70">G</l:l>
<l:l i="70">g</l:l>
<l:l i="70">Ĝ</l:l>
<l:l i="70">ĝ</l:l>
<l:l i="70">Ğ</l:l>
<l:l i="70">ğ</l:l>
<l:l i="70">Ġ</l:l>
<l:l i="70">ġ</l:l>
<l:l i="70">Ģ</l:l>
<l:l i="70">ģ</l:l>
<l:l i="70">Ɠ</l:l>
<l:l i="70">ɠ</l:l>
<l:l i="70">Ǥ</l:l>
<l:l i="70">ǥ</l:l>
<l:l i="70">Ǧ</l:l>
<l:l i="70">ǧ</l:l>
<l:l i="70">Ǵ</l:l>
<l:l i="70">ǵ</l:l>
<l:l i="70">Ḡ</l:l>
<l:l i="70">ḡ</l:l>
<l:l i="80">H</l:l>
<l:l i="80">h</l:l>
<l:l i="80">Ĥ</l:l>
<l:l i="80">ĥ</l:l>
<l:l i="80">Ħ</l:l>
<l:l i="80">ħ</l:l>
<l:l i="80">Ȟ</l:l>
<l:l i="80">ȟ</l:l>
<l:l i="80">ɦ</l:l>
<l:l i="80">Ḣ</l:l>
<l:l i="80">ḣ</l:l>
<l:l i="80">Ḥ</l:l>
<l:l i="80">ḥ</l:l>
<l:l i="80">Ḧ</l:l>
<l:l i="80">ḧ</l:l>
<l:l i="80">Ḩ</l:l>
<l:l i="80">ḩ</l:l>
<l:l i="80">Ḫ</l:l>
<l:l i="80">ḫ</l:l>
<l:l i="80">ẖ</l:l>
<l:l i="90">I</l:l>
<l:l i="90">i</l:l>
<l:l i="90">Ì</l:l>
<l:l i="90">ì</l:l>
<l:l i="90">Í</l:l>
<l:l i="90">í</l:l>
<l:l i="90">Î</l:l>
<l:l i="90">î</l:l>
<l:l i="90">Ï</l:l>
<l:l i="90">ï</l:l>
<l:l i="90">Ĩ</l:l>
<l:l i="90">ĩ</l:l>
<l:l i="90">Ī</l:l>
<l:l i="90">ī</l:l>
<l:l i="90">Ĭ</l:l>
<l:l i="90">ĭ</l:l>
<l:l i="90">Į</l:l>
<l:l i="90">į</l:l>
<l:l i="90">İ</l:l>
<l:l i="90">Ɨ</l:l>
<l:l i="90">ɨ</l:l>
<l:l i="90">Ǐ</l:l>
<l:l i="90">ǐ</l:l>
<l:l i="90">Ȉ</l:l>
<l:l i="90">ȉ</l:l>
<l:l i="90">Ȋ</l:l>
<l:l i="90">ȋ</l:l>
<l:l i="90">Ḭ</l:l>
<l:l i="90">ḭ</l:l>
<l:l i="90">Ḯ</l:l>
<l:l i="90">ḯ</l:l>
<l:l i="90">Ỉ</l:l>
<l:l i="90">ỉ</l:l>
<l:l i="90">Ị</l:l>
<l:l i="90">ị</l:l>
<l:l i="100">J</l:l>
<l:l i="100">j</l:l>
<l:l i="100">Ĵ</l:l>
<l:l i="100">ĵ</l:l>
<l:l i="100">ǰ</l:l>
<l:l i="100">ʝ</l:l>
<l:l i="110">K</l:l>
<l:l i="110">k</l:l>
<l:l i="110">Ķ</l:l>
<l:l i="110">ķ</l:l>
<l:l i="110">Ƙ</l:l>
<l:l i="110">ƙ</l:l>
<l:l i="110">Ǩ</l:l>
<l:l i="110">ǩ</l:l>
<l:l i="110">Ḱ</l:l>
<l:l i="110">ḱ</l:l>
<l:l i="110">Ḳ</l:l>
<l:l i="110">ḳ</l:l>
<l:l i="110">Ḵ</l:l>
<l:l i="110">ḵ</l:l>
<l:l i="120">L</l:l>
<l:l i="120">l</l:l>
<l:l i="120">Ĺ</l:l>
<l:l i="120">ĺ</l:l>
<l:l i="120">Ļ</l:l>
<l:l i="120">ļ</l:l>
<l:l i="120">Ľ</l:l>
<l:l i="120">ľ</l:l>
<l:l i="120">Ŀ</l:l>
<l:l i="120">ŀ</l:l>
<l:l i="120">Ł</l:l>
<l:l i="120">ł</l:l>
<l:l i="120">ƚ</l:l>
<l:l i="120">Lj</l:l>
<l:l i="120">ȴ</l:l>
<l:l i="120">ɫ</l:l>
<l:l i="120">ɬ</l:l>
<l:l i="120">ɭ</l:l>
<l:l i="120">Ḷ</l:l>
<l:l i="120">ḷ</l:l>
<l:l i="120">Ḹ</l:l>
<l:l i="120">ḹ</l:l>
<l:l i="120">Ḻ</l:l>
<l:l i="120">ḻ</l:l>
<l:l i="120">Ḽ</l:l>
<l:l i="120">ḽ</l:l>
<l:l i="130">M</l:l>
<l:l i="130">m</l:l>
<l:l i="130">ɱ</l:l>
<l:l i="130">Ḿ</l:l>
<l:l i="130">ḿ</l:l>
<l:l i="130">Ṁ</l:l>
<l:l i="130">ṁ</l:l>
<l:l i="130">Ṃ</l:l>
<l:l i="130">ṃ</l:l>
<l:l i="140">N</l:l>
<l:l i="140">n</l:l>
<l:l i="140">Ñ</l:l>
<l:l i="140">ñ</l:l>
<l:l i="140">Ń</l:l>
<l:l i="140">ń</l:l>
<l:l i="140">Ņ</l:l>
<l:l i="140">ņ</l:l>
<l:l i="140">Ň</l:l>
<l:l i="140">ň</l:l>
<l:l i="140">Ɲ</l:l>
<l:l i="140">ɲ</l:l>
<l:l i="140">ƞ</l:l>
<l:l i="140">Ƞ</l:l>
<l:l i="140">Nj</l:l>
<l:l i="140">Ǹ</l:l>
<l:l i="140">ǹ</l:l>
<l:l i="140">ȵ</l:l>
<l:l i="140">ɳ</l:l>
<l:l i="140">Ṅ</l:l>
<l:l i="140">ṅ</l:l>
<l:l i="140">Ṇ</l:l>
<l:l i="140">ṇ</l:l>
<l:l i="140">Ṉ</l:l>
<l:l i="140">ṉ</l:l>
<l:l i="140">Ṋ</l:l>
<l:l i="140">ṋ</l:l>
<l:l i="150">O</l:l>
<l:l i="150">o</l:l>
<l:l i="150">Ò</l:l>
<l:l i="150">ò</l:l>
<l:l i="150">Ó</l:l>
<l:l i="150">ó</l:l>
<l:l i="150">Ô</l:l>
<l:l i="150">ô</l:l>
<l:l i="150">Õ</l:l>
<l:l i="150">õ</l:l>
<l:l i="150">Ö</l:l>
<l:l i="150">ö</l:l>
<l:l i="150">Ø</l:l>
<l:l i="150">ø</l:l>
<l:l i="150">Ō</l:l>
<l:l i="150">ō</l:l>
<l:l i="150">Ŏ</l:l>
<l:l i="150">ŏ</l:l>
<l:l i="150">Ő</l:l>
<l:l i="150">ő</l:l>
<l:l i="150">Ɵ</l:l>
<l:l i="150">Ơ</l:l>
<l:l i="150">ơ</l:l>
<l:l i="150">Ǒ</l:l>
<l:l i="150">ǒ</l:l>
<l:l i="150">Ǫ</l:l>
<l:l i="150">ǫ</l:l>
<l:l i="150">Ǭ</l:l>
<l:l i="150">ǭ</l:l>
<l:l i="150">Ǿ</l:l>
<l:l i="150">ǿ</l:l>
<l:l i="150">Ȍ</l:l>
<l:l i="150">ȍ</l:l>
<l:l i="150">Ȏ</l:l>
<l:l i="150">ȏ</l:l>
<l:l i="150">Ȫ</l:l>
<l:l i="150">ȫ</l:l>
<l:l i="150">Ȭ</l:l>
<l:l i="150">ȭ</l:l>
<l:l i="150">Ȯ</l:l>
<l:l i="150">ȯ</l:l>
<l:l i="150">Ȱ</l:l>
<l:l i="150">ȱ</l:l>
<l:l i="150">Ṍ</l:l>
<l:l i="150">ṍ</l:l>
<l:l i="150">Ṏ</l:l>
<l:l i="150">ṏ</l:l>
<l:l i="150">Ṑ</l:l>
<l:l i="150">ṑ</l:l>
<l:l i="150">Ṓ</l:l>
<l:l i="150">ṓ</l:l>
<l:l i="150">Ọ</l:l>
<l:l i="150">ọ</l:l>
<l:l i="150">Ỏ</l:l>
<l:l i="150">ỏ</l:l>
<l:l i="150">Ố</l:l>
<l:l i="150">ố</l:l>
<l:l i="150">Ồ</l:l>
<l:l i="150">ồ</l:l>
<l:l i="150">Ổ</l:l>
<l:l i="150">ổ</l:l>
<l:l i="150">Ỗ</l:l>
<l:l i="150">ỗ</l:l>
<l:l i="150">Ộ</l:l>
<l:l i="150">ộ</l:l>
<l:l i="150">Ớ</l:l>
<l:l i="150">ớ</l:l>
<l:l i="150">Ờ</l:l>
<l:l i="150">ờ</l:l>
<l:l i="150">Ở</l:l>
<l:l i="150">ở</l:l>
<l:l i="150">Ỡ</l:l>
<l:l i="150">ỡ</l:l>
<l:l i="150">Ợ</l:l>
<l:l i="150">ợ</l:l>
<l:l i="160">P</l:l>
<l:l i="160">p</l:l>
<l:l i="160">Ƥ</l:l>
<l:l i="160">ƥ</l:l>
<l:l i="160">Ṕ</l:l>
<l:l i="160">ṕ</l:l>
<l:l i="160">Ṗ</l:l>
<l:l i="160">ṗ</l:l>
<l:l i="170">Q</l:l>
<l:l i="170">q</l:l>
<l:l i="170">ʠ</l:l>
<l:l i="180">R</l:l>
<l:l i="180">r</l:l>
<l:l i="180">Ŕ</l:l>
<l:l i="180">ŕ</l:l>
<l:l i="180">Ŗ</l:l>
<l:l i="180">ŗ</l:l>
<l:l i="180">Ř</l:l>
<l:l i="180">ř</l:l>
<l:l i="180">Ȑ</l:l>
<l:l i="180">ȑ</l:l>
<l:l i="180">Ȓ</l:l>
<l:l i="180">ȓ</l:l>
<l:l i="180">ɼ</l:l>
<l:l i="180">ɽ</l:l>
<l:l i="180">ɾ</l:l>
<l:l i="180">Ṙ</l:l>
<l:l i="180">ṙ</l:l>
<l:l i="180">Ṛ</l:l>
<l:l i="180">ṛ</l:l>
<l:l i="180">Ṝ</l:l>
<l:l i="180">ṝ</l:l>
<l:l i="180">Ṟ</l:l>
<l:l i="180">ṟ</l:l>
<l:l i="190">S</l:l>
<l:l i="190">s</l:l>
<l:l i="190">Ś</l:l>
<l:l i="190">ś</l:l>
<l:l i="190">Ŝ</l:l>
<l:l i="190">ŝ</l:l>
<l:l i="190">Ş</l:l>
<l:l i="190">ş</l:l>
<l:l i="190">Š</l:l>
<l:l i="190">š</l:l>
<l:l i="190">Ș</l:l>
<l:l i="190">ș</l:l>
<l:l i="190">ʂ</l:l>
<l:l i="190">Ṡ</l:l>
<l:l i="190">ṡ</l:l>
<l:l i="190">Ṣ</l:l>
<l:l i="190">ṣ</l:l>
<l:l i="190">Ṥ</l:l>
<l:l i="190">ṥ</l:l>
<l:l i="190">Ṧ</l:l>
<l:l i="190">ṧ</l:l>
<l:l i="190">Ṩ</l:l>
<l:l i="190">ṩ</l:l>
<l:l i="200">T</l:l>
<l:l i="200">t</l:l>
<l:l i="200">Ţ</l:l>
<l:l i="200">ţ</l:l>
<l:l i="200">Ť</l:l>
<l:l i="200">ť</l:l>
<l:l i="200">Ŧ</l:l>
<l:l i="200">ŧ</l:l>
<l:l i="200">ƫ</l:l>
<l:l i="200">Ƭ</l:l>
<l:l i="200">ƭ</l:l>
<l:l i="200">Ʈ</l:l>
<l:l i="200">ʈ</l:l>
<l:l i="200">Ț</l:l>
<l:l i="200">ț</l:l>
<l:l i="200">ȶ</l:l>
<l:l i="200">Ṫ</l:l>
<l:l i="200">ṫ</l:l>
<l:l i="200">Ṭ</l:l>
<l:l i="200">ṭ</l:l>
<l:l i="200">Ṯ</l:l>
<l:l i="200">ṯ</l:l>
<l:l i="200">Ṱ</l:l>
<l:l i="200">ṱ</l:l>
<l:l i="200">ẗ</l:l>
<l:l i="210">U</l:l>
<l:l i="210">u</l:l>
<l:l i="210">Ù</l:l>
<l:l i="210">ù</l:l>
<l:l i="210">Ú</l:l>
<l:l i="210">ú</l:l>
<l:l i="210">Û</l:l>
<l:l i="210">û</l:l>
<l:l i="210">Ü</l:l>
<l:l i="210">ü</l:l>
<l:l i="210">Ũ</l:l>
<l:l i="210">ũ</l:l>
<l:l i="210">Ū</l:l>
<l:l i="210">ū</l:l>
<l:l i="210">Ŭ</l:l>
<l:l i="210">ŭ</l:l>
<l:l i="210">Ů</l:l>
<l:l i="210">ů</l:l>
<l:l i="210">Ű</l:l>
<l:l i="210">ű</l:l>
<l:l i="210">Ų</l:l>
<l:l i="210">ų</l:l>
<l:l i="210">Ư</l:l>
<l:l i="210">ư</l:l>
<l:l i="210">Ǔ</l:l>
<l:l i="210">ǔ</l:l>
<l:l i="210">Ǖ</l:l>
<l:l i="210">ǖ</l:l>
<l:l i="210">Ǘ</l:l>
<l:l i="210">ǘ</l:l>
<l:l i="210">Ǚ</l:l>
<l:l i="210">ǚ</l:l>
<l:l i="210">Ǜ</l:l>
<l:l i="210">ǜ</l:l>
<l:l i="210">Ȕ</l:l>
<l:l i="210">ȕ</l:l>
<l:l i="210">Ȗ</l:l>
<l:l i="210">ȗ</l:l>
<l:l i="210">Ṳ</l:l>
<l:l i="210">ṳ</l:l>
<l:l i="210">Ṵ</l:l>
<l:l i="210">ṵ</l:l>
<l:l i="210">Ṷ</l:l>
<l:l i="210">ṷ</l:l>
<l:l i="210">Ṹ</l:l>
<l:l i="210">ṹ</l:l>
<l:l i="210">Ṻ</l:l>
<l:l i="210">ṻ</l:l>
<l:l i="210">Ụ</l:l>
<l:l i="210">ụ</l:l>
<l:l i="210">Ủ</l:l>
<l:l i="210">ủ</l:l>
<l:l i="210">Ứ</l:l>
<l:l i="210">ứ</l:l>
<l:l i="210">Ừ</l:l>
<l:l i="210">ừ</l:l>
<l:l i="210">Ử</l:l>
<l:l i="210">ử</l:l>
<l:l i="210">Ữ</l:l>
<l:l i="210">ữ</l:l>
<l:l i="210">Ự</l:l>
<l:l i="210">ự</l:l>
<l:l i="220">V</l:l>
<l:l i="220">v</l:l>
<l:l i="220">Ʋ</l:l>
<l:l i="220">ʋ</l:l>
<l:l i="220">Ṽ</l:l>
<l:l i="220">ṽ</l:l>
<l:l i="220">Ṿ</l:l>
<l:l i="220">ṿ</l:l>
<l:l i="230">W</l:l>
<l:l i="230">w</l:l>
<l:l i="230">Ŵ</l:l>
<l:l i="230">ŵ</l:l>
<l:l i="230">Ẁ</l:l>
<l:l i="230">ẁ</l:l>
<l:l i="230">Ẃ</l:l>
<l:l i="230">ẃ</l:l>
<l:l i="230">Ẅ</l:l>
<l:l i="230">ẅ</l:l>
<l:l i="230">Ẇ</l:l>
<l:l i="230">ẇ</l:l>
<l:l i="230">Ẉ</l:l>
<l:l i="230">ẉ</l:l>
<l:l i="230">ẘ</l:l>
<l:l i="240">X</l:l>
<l:l i="240">x</l:l>
<l:l i="240">Ẋ</l:l>
<l:l i="240">ẋ</l:l>
<l:l i="240">Ẍ</l:l>
<l:l i="240">ẍ</l:l>
<l:l i="250">Y</l:l>
<l:l i="250">y</l:l>
<l:l i="250">Ý</l:l>
<l:l i="250">ý</l:l>
<l:l i="250">ÿ</l:l>
<l:l i="250">Ÿ</l:l>
<l:l i="250">Ŷ</l:l>
<l:l i="250">ŷ</l:l>
<l:l i="250">Ƴ</l:l>
<l:l i="250">ƴ</l:l>
<l:l i="250">Ȳ</l:l>
<l:l i="250">ȳ</l:l>
<l:l i="250">Ẏ</l:l>
<l:l i="250">ẏ</l:l>
<l:l i="250">ẙ</l:l>
<l:l i="250">Ỳ</l:l>
<l:l i="250">ỳ</l:l>
<l:l i="250">Ỵ</l:l>
<l:l i="250">ỵ</l:l>
<l:l i="250">Ỷ</l:l>
<l:l i="250">ỷ</l:l>
<l:l i="250">Ỹ</l:l>
<l:l i="250">ỹ</l:l>
<l:l i="260">Z</l:l>
<l:l i="260">z</l:l>
<l:l i="260">Ź</l:l>
<l:l i="260">ź</l:l>
<l:l i="260">Ż</l:l>
<l:l i="260">ż</l:l>
<l:l i="260">Ž</l:l>
<l:l i="260">ž</l:l>
<l:l i="260">Ƶ</l:l>
<l:l i="260">ƶ</l:l>
<l:l i="260">Ȥ</l:l>
<l:l i="260">ȥ</l:l>
<l:l i="260">ʐ</l:l>
<l:l i="260">ʑ</l:l>
<l:l i="260">Ẑ</l:l>
<l:l i="260">ẑ</l:l>
<l:l i="260">Ẓ</l:l>
<l:l i="260">ẓ</l:l>
<l:l i="260">Ẕ</l:l>
<l:l i="260">ẕ</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>
/trunk/blfs/stylesheets/lfs-xsl/lfs-l10n.xml
1,8 → 1,8
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
 
<!--
$LastChangedBy&nbsp;: bdubbs $
$Date&nbsp;: 2012-09-09 04:44:43 +0200 (Sun, 09 Sep 2012) $
$LastChangedBy : bdubbs $
$Date : 2012-09-09 04:44:43 +0200 (Sun, 09 Sep 2012) $
-->
 
<l:i18n xmlns:l="http://docbook.sourceforge.net/xmlns/l10n/1.0">
45,10 → 45,10
language="fr" english-language-name="French">
 
<l:gentext key="description" text="description"/>
<l:gentext key="Bootscripts" text="Scripts de démarrage"/>
<l:gentext key="Bootscripts" text="Scripts de démarrage"/>
<l:gentext key="Configuration Files" text="Fichiers de configuration"/>
<l:gentext key="Kernel Configuration" text="Configuration du noyau"/>
<l:gentext key="Libraries" text="Bibliothèques"/>
<l:gentext key="Libraries" text="Bibliothèques"/>
<l:gentext key="Others" text="Autres"/>
<l:gentext key="Packages" text="Paquets"/>
<l:gentext key="Programs" text="Programmes"/>
93,10 → 93,10
language="fr" english-language-name="French">
 
<l:gentext key="description" text="description"/>
<l:gentext key="Bootscripts" text="Scripts de démarrage"/>
<l:gentext key="Bootscripts" text="Scripts de démarrage"/>
<l:gentext key="Configuration Files" text="Fichiers de configuration"/>
<l:gentext key="Kernel Configuration" text="Configuration du noyau"/>
<l:gentext key="Libraries" text="Bibliothèques"/>
<l:gentext key="Libraries" text="Bibliothèques"/>
<l:gentext key="Others" text="Autres"/>
<l:gentext key="Packages" text="Paquets"/>
<l:gentext key="Programs" text="Programmes"/>